ޚަބަރު
އަންނަ އަހަރު ބަންދަށް އިތުރު 3 ދުވަސް

2023 ވަނަ އަހަރު އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހުގެ ތެރެޔަށް 3 ދުވަސް ރައީސް އޮފީހުން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިިއަދު އިއުލާންކުުރި ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ 3 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން 25 ޖޫން 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހާއި 26 ޖޫން 2023 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ އިތުރުން 28 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް މިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މމައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި ދުވަސްތައް ބަންދު ކުރަނީ އީދު ބަންދުތަކާއި ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދު ދުވަހާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަންނަ އަހަރު ބަންދަށް އިތުރު 3 ދުވަސް

2023 ވަނަ އަހަރު އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހުގެ ތެރެޔަށް 3 ދުވަސް ރައީސް އޮފީހުން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިިއަދު އިއުލާންކުުރި ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ 3 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން 25 ޖޫން 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހާއި 26 ޖޫން 2023 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ އިތުރުން 28 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް މިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މމައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި ދުވަސްތައް ބަންދު ކުރަނީ އީދު ބަންދުތަކާއި ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދު ދުވަހާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!