ޚަބަރު
މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

މުދާ ހިފައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ “ހައިޝަމް” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަރަށް އެރި ދޯނި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ކައްކާ ގޭހާއި، ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތި ހިފައިގެންނެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން އެދޯނި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

މިދޯނި އަރާފައިވަނީ ނ.ބޮޑުޅައިމެންދޫ ފަރަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ރޭ ނ.އަތޮޅުން ފުރިފަހުން ދިޔަވާތީ މުދަލާއި، ދޯނި ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަރަށް އުރުވާލީއެވެ.

ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން މީޑީޔާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ދޯނިން ދަތުރުކުރީ 4 މީހުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ.

އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާހުރި މި ދޯނިން އޮޔާ ދިޔަ ގޭސް ފުޅިތައް ނޮދަން އޭރިއާ ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗުން ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

މުދާ ހިފައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ “ހައިޝަމް” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަރަށް އެރި ދޯނި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ކައްކާ ގޭހާއި، ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތި ހިފައިގެންނެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން އެދޯނި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

މިދޯނި އަރާފައިވަނީ ނ.ބޮޑުޅައިމެންދޫ ފަރަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ރޭ ނ.އަތޮޅުން ފުރިފަހުން ދިޔަވާތީ މުދަލާއި، ދޯނި ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަރަށް އުރުވާލީއެވެ.

ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން މީޑީޔާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ދޯނިން ދަތުރުކުރީ 4 މީހުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ.

އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާހުރި މި ދޯނިން އޮޔާ ދިޔަ ގޭސް ފުޅިތައް ނޮދަން އޭރިއާ ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗުން ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!