ޚަބަރު
ވިލިމާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓަކާއި ޕާކެއް އަޅަނީ

ވިލިމާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުމަށް ނިންމައި އެކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަދި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓު އަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 25 ވަނަ ދުވަހު އަގު ހުށަހެޅުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންދަންވެސް ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލަށް އިންތިހާބުވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖައްސާލައިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވިލިމާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓަކާއި ޕާކެއް އަޅަނީ

ވިލިމާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުމަށް ނިންމައި އެކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަދި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓު އަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 25 ވަނަ ދުވަހު އަގު ހުށަހެޅުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންދަންވެސް ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލަށް އިންތިހާބުވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖައްސާލައިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!