ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ނެރުމައްޗަށް ޖާބިރުގެ ޔޮޓް އުރިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ހުޅުމާލެ ނެރުމައްޗަށް މިއަދު އުރިއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތަކުން “ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނި ގޮތުގައި ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ހުޅުމާލެ ނެރުމައްޗަށް އުރިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، އެވަގުތު ޔޮޓުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑިއާރުޕީ) ގެ ލީޑަރު ކަންވެސް ކުރައްވާ ޖާބިރު އިންނެވި ކަމަށެވެ.

ދިގުމިނުގައި ފަސް ދޮޅަހަކަށް ފޫޓު ހުންނަ މި ޔޮޓް ހުޅުމާލޭ ނެރުގެ ކަނާއަތް ފަރާތަށް އުރިފައިވާ އިރު އެ ޔޮޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ޔޮޓް ހުޅުމާލޭ ފަޅަށް ވަންނަން ދިޔައީ ތިލަފުށީގައި މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަހެއް ވެސް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ނެރުމައްޗަށް ޖާބިރުގެ ޔޮޓް އުރިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ހުޅުމާލެ ނެރުމައްޗަށް މިއަދު އުރިއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތަކުން “ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނި ގޮތުގައި ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ހުޅުމާލެ ނެރުމައްޗަށް އުރިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، އެވަގުތު ޔޮޓުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑިއާރުޕީ) ގެ ލީޑަރު ކަންވެސް ކުރައްވާ ޖާބިރު އިންނެވި ކަމަށެވެ.

ދިގުމިނުގައި ފަސް ދޮޅަހަކަށް ފޫޓު ހުންނަ މި ޔޮޓް ހުޅުމާލޭ ނެރުގެ ކަނާއަތް ފަރާތަށް އުރިފައިވާ އިރު އެ ޔޮޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ޔޮޓް ހުޅުމާލޭ ފަޅަށް ވަންނަން ދިޔައީ ތިލަފުށީގައި މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަހެއް ވެސް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!