ފެންޑާ
އަމިއްލަޔަށް ގޭގައި އުފެއްދި ޑައިލިސިސް ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި ދިރިއުޅޭތާ 13 އަހަރު

ހޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ޗައިނާ މީހަކު އަމިއްލަޔަށް ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑައިލިސިސް ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި ދިރިއުޅޭތާ މިއަހަރަށް މިވަނީ 13 އަހަރު ވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ އިރުމަތީ އާބާދުވެފައި ނުވާ ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ހޫ ސޮންގްވެން، އަމިއްލަޔަށް ގޭގައި ތައްޔާރުކުރި ޑައިލިސިސް މެޝިނުގެ އެހީގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 3 ފަހަރު އަމިއްލަޔަށް ޑައިލިސިސް ހަދައެވެ.

ކިޑްނީގެ ބައްޔެއް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ހޫ މި ޑައިލިސިސް މެޝިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، ބައެއް މެޑިކަލް ސާމާނުގެ އިތުރުން، ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ހޫ އަށް މިފަދަ މެޝިނެއް ތައްޔާރުކުރަން މަޖުބޫރުވީ، ކޮންމެފަހަރަކު ޑައިލިސިސް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށް އުދަނގޫ ވުމުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ފަހަރަކު ޑައިލިސިސް ހެދުމަށްދާ ޚަރަދު ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވުމުންނެވެ.

ކިޑްނީގެ މިބައްޔަށް ހޫ ޑައިގްނޯސް ކުރެވުނީ 1993 ވަނަ އަހަރު ކޮލެޖުގައި ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށްނެވެ. ކިޑްނީގެ މިބަލީގެ ސަބަބުން ކިޑްނީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ލެއިން ވިހަމާއްދާތަކާއި، ބޭކާރު މާއްދާތައް އުނިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް އައިސް، ލޭ ސާފުކުރާ މެޝިނެއްގެ އެހީގައި ނުވަތަ ޑައިލިސް މެޝިނެއްގެ އެހީގައި މިފަދަ މާއްދާތަށް ލެއިން ސާފުކޮށް ވަކިކުރަން ޖެހުނެވެ.

ޑައިލިސިސް ހެދުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، 6 އަހަރުތެރޭގައި ރައްކާކުރެވުނު ލާރިކޮޅު އެއްކޮށް ހުސްވުމުން ގޮތް ހުސްވިއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހޫ އަށް ވިސްނުނީ، ކިޔަވާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބޭނުންހިފައި، ޑައިލިސް މެޝިނެއް އުފެއްދުމެވެ.

ޗައިނާ މީހުންނަކީ، ހުނަރުވެރި، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އުފެދުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ބައެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފެންޑާ
އަމިއްލަޔަށް ގޭގައި އުފެއްދި ޑައިލިސިސް ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި ދިރިއުޅޭތާ 13 އަހަރު

ހޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ޗައިނާ މީހަކު އަމިއްލަޔަށް ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑައިލިސިސް ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި ދިރިއުޅޭތާ މިއަހަރަށް މިވަނީ 13 އަހަރު ވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ އިރުމަތީ އާބާދުވެފައި ނުވާ ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ހޫ ސޮންގްވެން، އަމިއްލަޔަށް ގޭގައި ތައްޔާރުކުރި ޑައިލިސިސް މެޝިނުގެ އެހީގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 3 ފަހަރު އަމިއްލަޔަށް ޑައިލިސިސް ހަދައެވެ.

ކިޑްނީގެ ބައްޔެއް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ހޫ މި ޑައިލިސިސް މެޝިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، ބައެއް މެޑިކަލް ސާމާނުގެ އިތުރުން، ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ހޫ އަށް މިފަދަ މެޝިނެއް ތައްޔާރުކުރަން މަޖުބޫރުވީ، ކޮންމެފަހަރަކު ޑައިލިސިސް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށް އުދަނގޫ ވުމުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ފަހަރަކު ޑައިލިސިސް ހެދުމަށްދާ ޚަރަދު ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވުމުންނެވެ.

ކިޑްނީގެ މިބައްޔަށް ހޫ ޑައިގްނޯސް ކުރެވުނީ 1993 ވަނަ އަހަރު ކޮލެޖުގައި ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށްނެވެ. ކިޑްނީގެ މިބަލީގެ ސަބަބުން ކިޑްނީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ލެއިން ވިހަމާއްދާތަކާއި، ބޭކާރު މާއްދާތައް އުނިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް އައިސް، ލޭ ސާފުކުރާ މެޝިނެއްގެ އެހީގައި ނުވަތަ ޑައިލިސް މެޝިނެއްގެ އެހީގައި މިފަދަ މާއްދާތަށް ލެއިން ސާފުކޮށް ވަކިކުރަން ޖެހުނެވެ.

ޑައިލިސިސް ހެދުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، 6 އަހަރުތެރޭގައި ރައްކާކުރެވުނު ލާރިކޮޅު އެއްކޮށް ހުސްވުމުން ގޮތް ހުސްވިއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހޫ އަށް ވިސްނުނީ، ކިޔަވާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބޭނުންހިފައި، ޑައިލިސް މެޝިނެއް އުފެއްދުމެވެ.

ޗައިނާ މީހުންނަކީ، ހުނަރުވެރި، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އުފެދުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ބައެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!