ފެންޑާ
ފައިދާއިން ފުރިގެންވާ އިނގުރު!

އިނގުރަކީ ބިމުތެރޭ ފެތުރެމުން ދުވާކުޅިރަހަލާގޮނޑިއެއް. ވަރަށް ގިނައިން ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރާއިރު އިނގުރު ބޭނުން ކުރޭ. މިގޮތުން އިނގުރު ސަޔަކީ ވަރަށް މީރު އަދި އެހާމެ ފައިދާ ހުރި ބުއިމެއް.

ދަތުރު ކުރާއިރު މޭނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވޭ މީހުން ދަތުރު ފެށުމުގެ 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ކުރިން އިނގުރު ސައިތައްޓެއް ބޯލުމުން މިކަމަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދޭ.
އިނގުރު ސަޔަކީ ގޭސް ވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކާއެއްޗެތި ހަޖަމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބުއިމެއް.
ހަމަ އެހެންމެ ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސާމީހުން ގަވާއިދުން ބުއިމަށް ރަގަޅު ބުއިމެއް.
ރޯގާޖެހި ކަރުތެރެ ހިކިވެ މޭގައި ރޯގާ ހިފައިގެން އުޅޭނަމަ އިނގުރު ސަޔަކީ ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްބުއިން، އެހެނީ އިނގުރަކީ ފުއްޕާމޭ ސާފުކޮށްދޭ މާއްދާ ތަކެކެއް ހިމެނޭ އެއްޗަކަށްވާތީވެ.
ބަރުދަންލުއިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ގަވާއިދުން އިނގުރު ސައިބުއިން މީއީ ކުރެވިދާނެ ރަގަޅުކަމެއް.
ގަވާއިދުން އިނގުރު ސައިބޯމިހުންގެ ސިކުނޑީގެ ސެލްތަކުގެ ބާރުގަދަވޭ. މިހެންކަމުން އަލްޒައިމާ ފަދަ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ. އިނގުރަކީ ބައެއްކަހަލަ ކެންސަރ ސެލްތައް ހަށިގަނޑުން ނައްތާލައި،ކެންސަރ ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް.
އިނގުރު ގަހުގެ އެއްލާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ބައެއް ނޯންނާނެ، ހުރިހާ ބައެއްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ. މިގޮތުން އިނގުރުގަހުގެ ފަތް، ތަނޑު އަދި ގޮނޑި އިނގުރުސައި ތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުން ކުރެވިދާނެ. އިނގުރުސައި ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ.

އިނގުރު ސައިތައްޔަަރު ކުރުމަަށް ބޭނުންވާތަކެތި:
° 2 ޖޯޑުފެން
° 2 އިންޗް އިނގުރު ގާނާފައި
° މާމުއި ފޮދެެއް( ބޭނުންނަމަ)
° 1 ސަމްސާ ލުނބޯ ހުތް ( ބޭނުންނަމަ)
އިނގުރު ސައިތައްޔަަރު ކުރާނެ ގޮތް: ފެންފޮދު ހޫނުކޮށްލާށެވެ، ކެކެންފެށުމުން އިނގުރު ކޮޅު އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 1 މިނެޓް އިތުރަށް ކައްކާލާށެވެ. ފުރޭންޏެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސައިފޮދު ފުރާނާލާށެވެ. ބަެނުންނަމަ ލުނބޯހުތްފޮދެއް އަދި މާމުއި ފޮދެއް އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ. ބިސްމީގެ ބަރަކާތުން ބޯލާށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފެންޑާ
ފައިދާއިން ފުރިގެންވާ އިނގުރު!

އިނގުރަކީ ބިމުތެރޭ ފެތުރެމުން ދުވާކުޅިރަހަލާގޮނޑިއެއް. ވަރަށް ގިނައިން ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރު ކުރާއިރު އިނގުރު ބޭނުން ކުރޭ. މިގޮތުން އިނގުރު ސަޔަކީ ވަރަށް މީރު އަދި އެހާމެ ފައިދާ ހުރި ބުއިމެއް.

ދަތުރު ކުރާއިރު މޭނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވޭ މީހުން ދަތުރު ފެށުމުގެ 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ކުރިން އިނގުރު ސައިތައްޓެއް ބޯލުމުން މިކަމަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދޭ.
އިނގުރު ސަޔަކީ ގޭސް ވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކާއެއްޗެތި ހަޖަމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބުއިމެއް.
ހަމަ އެހެންމެ ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސާމީހުން ގަވާއިދުން ބުއިމަށް ރަގަޅު ބުއިމެއް.
ރޯގާޖެހި ކަރުތެރެ ހިކިވެ މޭގައި ރޯގާ ހިފައިގެން އުޅޭނަމަ އިނގުރު ސަޔަކީ ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްބުއިން، އެހެނީ އިނގުރަކީ ފުއްޕާމޭ ސާފުކޮށްދޭ މާއްދާ ތަކެކެއް ހިމެނޭ އެއްޗަކަށްވާތީވެ.
ބަރުދަންލުއިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ގަވާއިދުން އިނގުރު ސައިބުއިން މީއީ ކުރެވިދާނެ ރަގަޅުކަމެއް.
ގަވާއިދުން އިނގުރު ސައިބޯމިހުންގެ ސިކުނޑީގެ ސެލްތަކުގެ ބާރުގަދަވޭ. މިހެންކަމުން އަލްޒައިމާ ފަދަ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ. އިނގުރަކީ ބައެއްކަހަލަ ކެންސަރ ސެލްތައް ހަށިގަނޑުން ނައްތާލައި،ކެންސަރ ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް.
އިނގުރު ގަހުގެ އެއްލާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ބައެއް ނޯންނާނެ، ހުރިހާ ބައެއްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ. މިގޮތުން އިނގުރުގަހުގެ ފަތް، ތަނޑު އަދި ގޮނޑި އިނގުރުސައި ތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުން ކުރެވިދާނެ. އިނގުރުސައި ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ.

އިނގުރު ސައިތައްޔަަރު ކުރުމަަށް ބޭނުންވާތަކެތި:
° 2 ޖޯޑުފެން
° 2 އިންޗް އިނގުރު ގާނާފައި
° މާމުއި ފޮދެެއް( ބޭނުންނަމަ)
° 1 ސަމްސާ ލުނބޯ ހުތް ( ބޭނުންނަމަ)
އިނގުރު ސައިތައްޔަަރު ކުރާނެ ގޮތް: ފެންފޮދު ހޫނުކޮށްލާށެވެ، ކެކެންފެށުމުން އިނގުރު ކޮޅު އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 1 މިނެޓް އިތުރަށް ކައްކާލާށެވެ. ފުރޭންޏެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސައިފޮދު ފުރާނާލާށެވެ. ބަެނުންނަމަ ލުނބޯހުތްފޮދެއް އަދި މާމުއި ފޮދެއް އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ. ބިސްމީގެ ބަރަކާތުން ބޯލާށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!