ކޮލަމް
“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”

“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް” ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ އެންމެ ހުތުރު ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެރިކަން ނުވަތަ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވާދަވެރިން ގެއްލުވާލުމަށް ޓަކައި އަހުލާގީ، ނިކަމެތި އަދި ގިނަ ފަހަރަށް ކުރާ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، އަމިއްލަ ހަމަލާތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގުމާއި، ދޮގު ވާހަކައެއް އުފެއްދުމަށް މީޑިއާ އޮޅުވާލުން ހިމެނެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް” ކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެފަ އެވެ. ވާތްފަރާތާއި ކަނާތް ފަރާތުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށާއި ސިޔާސީ އެޖެންޑާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގެ ނަތީޖާ އަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާ ގެއްލުވާލައި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލުވާލައި، ބޮޑެތި އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ނަތީޖާއެކެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފާރާތްތަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރަމުންދާ ގިނަ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި އަދި ވެރިކަމާއި، މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި، ބާރުވެރިކަމަށް ދަހިވެތި ވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކަމަށް ބުނެ ނިކުންނަ ކޮންމެ ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ ފުރަގަހުގައި “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް” ގެ ލޭބަލެއް ހަރުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެދުވަހު އިދިކޮޅު މިއަދު އެއްކޮޅަށް ވެގެން ދެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަކީ އެއް ކޯލިޝަނަކް ވެގެން ދެއެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އާއިލީ ގުޅުން ކަނޑާލެވޭވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކޮށް ޕާޓި ބަދަލު ކުރާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަށް ރާއްޖެއިންވެސް ފެންނަނީ މަދުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ ޖީބު މާލީގޮތުން ތަނަވަސްވެސްމެއެވެ.

“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ހަތިޔާރަކީ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމެވެ. މިވާހަކަތަކާއި ކޮންސްޕިރެސީ ތިއަރީތައް ފެތުރުމާއި، ދޮގު ޚަބަރުތައް އުފެއްދުމާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޮޓްތައް ބޭނުންކުރުން ފަދަ އެތައް ސިފަތަކެއް މިކަމަށް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ހަމަލާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވާދަވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލައި، އިތުބާރު ނެތް ނުވަތަ މަގާމަށް ނުކުޅެދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފާނެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވާދަވެރިޔާގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ޖާނުން ފިދާވުމަށްވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ޖެހިލުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ހުތުރު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަނެއް ހަރަކާތަކީ ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަން ބޭނުންކުރުމެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ތާއީދުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް ނުވަތަ ޖަމާއަތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ފައިސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ދެމުންގެންދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް ވައުދުވުމުން ފެށިގެން މުހިންމު ސަޕޯޓަރުންނަށް މާލީ މަންފާ ހޯދައިދިނުމާއި، މީޑިއާތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުން ސްޕޮންސާރ ދިނުން ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިމެނިގެން ދެއެވެ.

މީޑިޔާ އޮޅުވާލުމަކީ ވެސް “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގެ މައިދާނުގައި އާންމު ކޮށް ކުރާ ހަރަކާތެކެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާގައި ވާހަކަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ސިޔާސީ އެޖެންޑާއަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް މައްސަލަތައް ފްރޭމް ކޮށްފާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ކަނޑުވާލުމަށް ޕްރޮޕެގެންޑާ ބޭނުންކުރުމާއި، ދޮގު ޚަބަރުފަތުރާ ވާހަކަތައް އުފެއްދުމާއި، އެމީހުންގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އާންމުންގެ ތާއީދު ގެނައުމަށް ޕޯލްތައް އޮޅުވާލުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކޮށްލުމާއި، ހިނގަމުންދާ ގޯސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އޮއްބާލުމަށް މީޑިއާ އަކީ ބޮޑު ހަތިޔާރަށް ހަދައެވެ.

“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގެ ހިތި ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑު އަދި ދުރުރާސްތާ އަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާ އަށް ބުރޫ އެރުމުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި، މަދަނީ މުޖުތަމައުތައް ރޫޅިގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ފަދަ ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ އަގެއްގައި ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭތީ، ނާޒުކު މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް ދަތިވެދާނެ އެވެ.

ހުތުރު ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ދެފުށް ފެންނަ އަދި ޒިންމާދާރުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕޮލިޓިކަލް ފައިނޭންސިންއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ޢާންމު އަޚްލާޤު ކުރިއެރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ޖުމްލަ ކޮށް، ޑާޓީ ޕޮލިޓިކްސް މާނަ ކުރާނަމަ އެކަމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާ ގެއްލުވާލައި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ. ދެފުށް ފެންނަ، ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި، އަޚްލާޤީގޮތުން ރިވެތި އުސޫލު ކުރިއަރުވައިގެން، މިމައްސަލައިން އަރައިގަނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ނިޒާމުތަކަކީ އިންސާފުވެރި،، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ކޮލަމް
“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”

“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް” ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ އެންމެ ހުތުރު ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެރިކަން ނުވަތަ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވާދަވެރިން ގެއްލުވާލުމަށް ޓަކައި އަހުލާގީ، ނިކަމެތި އަދި ގިނަ ފަހަރަށް ކުރާ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، އަމިއްލަ ހަމަލާތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގުމާއި، ދޮގު ވާހަކައެއް އުފެއްދުމަށް މީޑިއާ އޮޅުވާލުން ހިމެނެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް” ކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެފަ އެވެ. ވާތްފަރާތާއި ކަނާތް ފަރާތުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށާއި ސިޔާސީ އެޖެންޑާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގެ ނަތީޖާ އަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާ ގެއްލުވާލައި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލުވާލައި، ބޮޑެތި އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ނަތީޖާއެކެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފާރާތްތަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރަމުންދާ ގިނަ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި އަދި ވެރިކަމާއި، މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި، ބާރުވެރިކަމަށް ދަހިވެތި ވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކަމަށް ބުނެ ނިކުންނަ ކޮންމެ ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ ފުރަގަހުގައި “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް” ގެ ލޭބަލެއް ހަރުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެދުވަހު އިދިކޮޅު މިއަދު އެއްކޮޅަށް ވެގެން ދެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަކީ އެއް ކޯލިޝަނަކް ވެގެން ދެއެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އާއިލީ ގުޅުން ކަނޑާލެވޭވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކޮށް ޕާޓި ބަދަލު ކުރާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަށް ރާއްޖެއިންވެސް ފެންނަނީ މަދުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ ޖީބު މާލީގޮތުން ތަނަވަސްވެސްމެއެވެ.

“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ހަތިޔާރަކީ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމެވެ. މިވާހަކަތަކާއި ކޮންސްޕިރެސީ ތިއަރީތައް ފެތުރުމާއި، ދޮގު ޚަބަރުތައް އުފެއްދުމާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޮޓްތައް ބޭނުންކުރުން ފަދަ އެތައް ސިފަތަކެއް މިކަމަށް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ހަމަލާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވާދަވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލައި، އިތުބާރު ނެތް ނުވަތަ މަގާމަށް ނުކުޅެދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފާނެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވާދަވެރިޔާގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ޖާނުން ފިދާވުމަށްވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ޖެހިލުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ހުތުރު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަނެއް ހަރަކާތަކީ ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަން ބޭނުންކުރުމެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ތާއީދުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް ނުވަތަ ޖަމާއަތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ފައިސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ދެމުންގެންދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް ވައުދުވުމުން ފެށިގެން މުހިންމު ސަޕޯޓަރުންނަށް މާލީ މަންފާ ހޯދައިދިނުމާއި، މީޑިއާތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުން ސްޕޮންސާރ ދިނުން ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިމެނިގެން ދެއެވެ.

މީޑިޔާ އޮޅުވާލުމަކީ ވެސް “ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގެ މައިދާނުގައި އާންމު ކޮށް ކުރާ ހަރަކާތެކެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާގައި ވާހަކަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ސިޔާސީ އެޖެންޑާއަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް މައްސަލަތައް ފްރޭމް ކޮށްފާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ކަނޑުވާލުމަށް ޕްރޮޕެގެންޑާ ބޭނުންކުރުމާއި، ދޮގު ޚަބަރުފަތުރާ ވާހަކަތައް އުފެއްދުމާއި، އެމީހުންގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އާންމުންގެ ތާއީދު ގެނައުމަށް ޕޯލްތައް އޮޅުވާލުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކޮށްލުމާއި، ހިނގަމުންދާ ގޯސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އޮއްބާލުމަށް މީޑިއާ އަކީ ބޮޑު ހަތިޔާރަށް ހަދައެވެ.

“ޑާރޓީ ޕޮލިޓިކްސް”ގެ ހިތި ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑު އަދި ދުރުރާސްތާ އަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާ އަށް ބުރޫ އެރުމުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި، މަދަނީ މުޖުތަމައުތައް ރޫޅިގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ފަދަ ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ އަގެއްގައި ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭތީ، ނާޒުކު މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް ދަތިވެދާނެ އެވެ.

ހުތުރު ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ދެފުށް ފެންނަ އަދި ޒިންމާދާރުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕޮލިޓިކަލް ފައިނޭންސިންއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ޢާންމު އަޚްލާޤު ކުރިއެރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ޖުމްލަ ކޮށް، ޑާޓީ ޕޮލިޓިކްސް މާނަ ކުރާނަމަ އެކަމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާ ގެއްލުވާލައި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ. ދެފުށް ފެންނަ، ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި، އަޚްލާޤީގޮތުން ރިވެތި އުސޫލު ކުރިއަރުވައިގެން، މިމައްސަލައިން އަރައިގަނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ނިޒާމުތަކަކީ އިންސާފުވެރި،، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!