ޚަބަރު
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއެކު ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއް

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވާ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެން ވިލިނގިލީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެރަށުގެ ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ އިތުރަށް ގއ. އަތޮޅު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝަހީން އާއި އެދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަނެފައި ވެއެވެ.

މި ބައްދަލު ވުމާއި ގުޅިގެން އެކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައި މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވިގެން ދިޔަ މުހިންމު ބައްދަލު ވުމެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ،

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއެކު ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއް

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވާ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެން ވިލިނގިލީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެރަށުގެ ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ އިތުރަށް ގއ. އަތޮޅު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝަހީން އާއި އެދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަނެފައި ވެއެވެ.

މި ބައްދަލު ވުމާއި ގުޅިގެން އެކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައި މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވިގެން ދިޔަ މުހިންމު ބައްދަލު ވުމެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ،

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!