ޚަބަރު
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

މިއަދު ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހްމަދު ވަނީ ޔަގީންކޮށް ދެއްވާފަ އެވެ.
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި ވަކި ސަބަބެއް ސާފު ވެފައި ނުވާއިރު އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރިމަތީގެ އެކަނިވެރި އިހްތިޖާޖެއް މިއަދު ކޮށްފައި ވަނި ކޮށެވެ.
ޖާބިރު އިހްތިޖާޖު ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ މަގާމުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ.
މީގެ ކުރިން ވެސް ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

މިއަދު ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހްމަދު ވަނީ ޔަގީންކޮށް ދެއްވާފަ އެވެ.
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި ވަކި ސަބަބެއް ސާފު ވެފައި ނުވާއިރު އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރިމަތީގެ އެކަނިވެރި އިހްތިޖާޖެއް މިއަދު ކޮށްފައި ވަނި ކޮށެވެ.
ޖާބިރު އިހްތިޖާޖު ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ މަގާމުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ.
މީގެ ކުރިން ވެސް ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!