ޚަބަރު
ތިނަދޫ “އާބާދީއަށް55 ” އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް އޮގަސްޓް 22 ގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ގދ ތިނަދޫގައި 2 ވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވާން ފެށިތާ 55 އަހަރު ފުރުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

1962 ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫ މީހުން ރަށުން ބޭލުމަށް ފަހު 1966 ގެ އޮގަސްޓް 22 ގައި އަލުން އާބާދުވުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދިންތާ 55 އަހަރު ފުރުން މި އޮގަސްޓް 22 ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމައި މިހާރު ވަނީ ރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ރަށުގެ ހުރިހާ އޮފީސް ތަކާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް މާދަމާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުންދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ތިނަދޫ ކައުނަސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ ވިދާޅުވީ އަހަރު ތަކަށްފަހު އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާނީ ވީހާވެސް ކުލަ ގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެގޮތުން މުޅިރަށް ބޮކި ފަތިން ދިއްލުމާއި ރަސްމީ ފާލަމުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެތަންވެސް ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ދިއްލުމުގެ އިތުރަށް އާޓް ގެލެރީއެއް ބޭއްވުމާއި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ 2 ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަހާގުޅޭ 2 ގިޑިގެ ހެދުމާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް 22 ގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިއަދު ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ކްލަބަކުންވެސް ވަނީ ވީއެންމެ ކުލަގަދަކޮށް އެދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ތިނަދޫ ގެ 55 ވަނަ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތަނަކީ އާބާދީ 50 ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ތިނަދޫގައި ހެދި މިއުޒިއަމް ޕާކެވެ. އެ ތަނުގައި ކުރެވެންހުރި މަރާމާތެއްކޮށް ވެވުނު އެންމެ ބޮޑަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްގެންނެވެ. ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ތަނުގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ “އާބާދީއަށް55 ” އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް އޮގަސްޓް 22 ގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ގދ ތިނަދޫގައި 2 ވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވާން ފެށިތާ 55 އަހަރު ފުރުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

1962 ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫ މީހުން ރަށުން ބޭލުމަށް ފަހު 1966 ގެ އޮގަސްޓް 22 ގައި އަލުން އާބާދުވުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދިންތާ 55 އަހަރު ފުރުން މި އޮގަސްޓް 22 ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމައި މިހާރު ވަނީ ރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ރަށުގެ ހުރިހާ އޮފީސް ތަކާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް މާދަމާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުންދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ތިނަދޫ ކައުނަސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ ވިދާޅުވީ އަހަރު ތަކަށްފަހު އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާނީ ވީހާވެސް ކުލަ ގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެގޮތުން މުޅިރަށް ބޮކި ފަތިން ދިއްލުމާއި ރަސްމީ ފާލަމުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެތަންވެސް ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ދިއްލުމުގެ އިތުރަށް އާޓް ގެލެރީއެއް ބޭއްވުމާއި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ 2 ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަހާގުޅޭ 2 ގިޑިގެ ހެދުމާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް 22 ގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިއަދު ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ކްލަބަކުންވެސް ވަނީ ވީއެންމެ ކުލަގަދަކޮށް އެދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ތިނަދޫ ގެ 55 ވަނަ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތަނަކީ އާބާދީ 50 ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ތިނަދޫގައި ހެދި މިއުޒިއަމް ޕާކެވެ. އެ ތަނުގައި ކުރެވެންހުރި މަރާމާތެއްކޮށް ވެވުނު އެންމެ ބޮޑަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްގެންނެވެ. ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ތަނުގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!