ޚަބަރު
“ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން” ނަމުގައި ޚާއްސަ ދަރުސެއް ފިޔޯރީ ގައި

“ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން” ނަމުގައި ގދ ފިޔޯރީ ގައި ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ އޮންނާނެ ކަމުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޮސައިޓީ ފޯ ފިޔޯރީ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް (ސްފައިސް) އާއި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސަކީ އެރަށުގެ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުސެކެވެ.
މިރޭ 8:30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައެވެ.
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ސްކޫލް ތަކުން ތައްޔާރު ވަމުންދާ މި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯ ފިޔޯރީ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މި ދަރުސް އަޑު އެހުމަށް ވިހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެއެވެ.
ސްފައިސް އަކީ ފިޔޯރީ ގެ ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ވަރަށް ޙަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ އެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
“ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން” ނަމުގައި ޚާއްސަ ދަރުސެއް ފިޔޯރީ ގައި

“ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން” ނަމުގައި ގދ ފިޔޯރީ ގައި ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ އޮންނާނެ ކަމުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޮސައިޓީ ފޯ ފިޔޯރީ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް (ސްފައިސް) އާއި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސަކީ އެރަށުގެ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުސެކެވެ.
މިރޭ 8:30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައެވެ.
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ސްކޫލް ތަކުން ތައްޔާރު ވަމުންދާ މި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯ ފިޔޯރީ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މި ދަރުސް އަޑު އެހުމަށް ވިހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެއެވެ.
ސްފައިސް އަކީ ފިޔޯރީ ގެ ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ވަރަށް ޙަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ އެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!