ޚަބަރު
ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއިއެކު އެމްޕީން މިވަގުތު ބައްދަލުވުމެއްގައި

ގއ.އަތޮޅުކުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ގއ. ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި އެކު މިވަގުތު އަތޮޅުގައި ތިއްބެވި ދާއިރާތަކުގެ އެމްޕީންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

ފޮޓޯ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

މިބައްދަލުވުމުގައި ގއ. ވިލިގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ، ސައުދު ހުސައިން އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޔައުޤޫބު އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްދާއިރު، އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތައް މިބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޔައުޤޫބު އަބްދުﷲ ވަނީ މިބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް، ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަދި ހަމަ މީބަދައިން ވިލިގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ސައުދު ހުސައިން ވަނީ ކުރިން ވިލިގިލީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބައްލަވައި، ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލައި، ސަރުކާރުގެތެރެއިން ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއިއެކު އެމްޕީން މިވަގުތު ބައްދަލުވުމެއްގައި

ގއ.އަތޮޅުކުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ގއ. ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި އެކު މިވަގުތު އަތޮޅުގައި ތިއްބެވި ދާއިރާތަކުގެ އެމްޕީންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

ފޮޓޯ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

މިބައްދަލުވުމުގައި ގއ. ވިލިގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ، ސައުދު ހުސައިން އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޔައުޤޫބު އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްދާއިރު، އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތައް މިބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޔައުޤޫބު އަބްދުﷲ ވަނީ މިބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް، ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަދި ހަމަ މީބަދައިން ވިލިގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ސައުދު ހުސައިން ވަނީ ކުރިން ވިލިގިލީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބައްލަވައި، ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލައި، ސަރުކާރުގެތެރެއިން ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!