ޚަބަރު
ބަދަލުގައި ދެވޭ ގޯތިތަކާއި ހަވާލު ވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކަައުންސިލުން އަންގައިފި

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ސަރަހައްދަކުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކާ ހަވާލުވާން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވެ.

ައަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ގޯތިތަކުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާއި މި މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރާ ގޯތިތަކާ ހަވާލުވާން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިވަނީ އަންގާފައެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތިތައް، ކުރިން ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނުވާ މީހުންގެ ގޯތިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅާނެ ކަމަށް ވެސް އެސިޓީ ކަައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ

އެގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރެވޭ ގޯއްޗާއި ހަވާލުވުމަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުބް  ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތުން މި ބަދަލާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ، އެކަން ވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބަދަލުގައި ދެވޭ ގޯތިތަކާއި ހަވާލު ވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކަައުންސިލުން އަންގައިފި

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ސަރަހައްދަކުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކާ ހަވާލުވާން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވެ.

ައަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ގޯތިތަކުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާއި މި މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރާ ގޯތިތަކާ ހަވާލުވާން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިވަނީ އަންގާފައެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތިތައް، ކުރިން ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނުވާ މީހުންގެ ގޯތިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅާނެ ކަމަށް ވެސް އެސިޓީ ކަައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ

އެގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރެވޭ ގޯއްޗާއި ހަވާލުވުމަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުބް  ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތުން މި ބަދަލާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ، އެކަން ވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!