ޚަބަރު
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް :އުމަރު

ވީނުވީ އެއް ނޭގި ގެއްލިފައިވީ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެ މައްސަލަ އަލަށް ތަހުގީގެއް ފަށައިގެން ހޯދޭނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތި ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރިލްވާނުގެ މައްސަލަ އަކީ ހުރިހާ ހެއްކެއް ހޯދާ ތަހުގީގުކުރެވިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ތަހުގީގުކުރެވޭނެ އެންމެ ފުނަށް ތަހުގީގު ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މަރު ކޮމިޝަނުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުން ކުރާ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ރިލްވާން މައްސަލައާއި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މައްސައިގައި ހޯދޭނެ އިތުރު ހެއްކެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި އުމަރަށް “ޑޯންޓް ބީ އޯވާވެލްމިން” މިހެން ބުނެ ފުނުއްވި މެސެޖެއް މިހާރު ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެ އެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން އުމަރު ވިދާޅުވީ ތީ ރަނގަޅު މެސެޖުތަކެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މީހުންނަށް މި މެސެޖުގެ މާނަ އޮޅިފައި ވާ ކަަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެއްވެސް އިރެއްގައި މި މައްސަލަ ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ނުބުނާ ކަމަށެވެ. ބުނެފައި ވަނީ “ތި ވަރު އަރުވާނުލިޔަސް ފުދޭނެ” ކަމުގައެވެ. އަދި ކޮށްފައިވާ މެސެޖްގެ މާނަ އޮޅިފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް އިނގިރޭސި ބަސް ނޭގޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި އޭނާ ބުނެއެވެ.

މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރިޟްވާނުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނަށް މަރު ކޮމިޝަނުގައި ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް :އުމަރު

ވީނުވީ އެއް ނޭގި ގެއްލިފައިވީ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެ މައްސަލަ އަލަށް ތަހުގީގެއް ފަށައިގެން ހޯދޭނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތި ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރިލްވާނުގެ މައްސަލަ އަކީ ހުރިހާ ހެއްކެއް ހޯދާ ތަހުގީގުކުރެވިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ތަހުގީގުކުރެވޭނެ އެންމެ ފުނަށް ތަހުގީގު ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މަރު ކޮމިޝަނުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުން ކުރާ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ރިލްވާން މައްސަލައާއި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މައްސައިގައި ހޯދޭނެ އިތުރު ހެއްކެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި އުމަރަށް “ޑޯންޓް ބީ އޯވާވެލްމިން” މިހެން ބުނެ ފުނުއްވި މެސެޖެއް މިހާރު ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެ އެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން އުމަރު ވިދާޅުވީ ތީ ރަނގަޅު މެސެޖުތަކެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މީހުންނަށް މި މެސެޖުގެ މާނަ އޮޅިފައި ވާ ކަަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެއްވެސް އިރެއްގައި މި މައްސަލަ ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ނުބުނާ ކަމަށެވެ. ބުނެފައި ވަނީ “ތި ވަރު އަރުވާނުލިޔަސް ފުދޭނެ” ކަމުގައެވެ. އަދި ކޮށްފައިވާ މެސެޖްގެ މާނަ އޮޅިފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް އިނގިރޭސި ބަސް ނޭގޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި އޭނާ ބުނެއެވެ.

މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރިޟްވާނުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނަށް މަރު ކޮމިޝަނުގައި ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!