ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ގދ ތިނަދޫއިން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހަ ރަބަރު ޕަކެޓް ފެނިވައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމާކުރެއެވެ،

އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ، އެ ރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ޕޮލިހަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހިނެކެވެ. އަދި ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ގދ ތިނަދޫއިން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހަ ރަބަރު ޕަކެޓް ފެނިވައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމާކުރެއެވެ،

އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ، އެ ރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ޕޮލިހަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހިނެކެވެ. އަދި ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!