ޚަބަރު
ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި ވެލާނާއަށް ޖައްސައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރި ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއްގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ވިހިވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން އަނބުރާ އެއާޕޯޓަށް އެ ފްލައިޓް ޖައްސާފައިވަނީ އެފްލައިޓްގެ ކުޑަދޮރަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެމަޖެންސީގައި އެފްލައިޓް އަނބުރާ ޖައްސާފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަމަށާއި ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

އެމަޖެންސީގައި ފްލައިޓް އަނބުރާ ޖެއްސިއިރު އެއެއާރޕޯޓު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ފްލައިޓަކީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާއަށް ދަތުރު ފެށި ފްލައިޓެކެވެ.

މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް މިރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައި ވާއިރު އެެެއެއާލައިންގެ 13 ފްލައިޓެއްގެ އެންމެ މަތީ ސާފޭސްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެން އެފްލައިޓްތައް ގްރައުންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި ވެލާނާއަށް ޖައްސައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރި ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއްގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ވިހިވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން އަނބުރާ އެއާޕޯޓަށް އެ ފްލައިޓް ޖައްސާފައިވަނީ އެފްލައިޓްގެ ކުޑަދޮރަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެމަޖެންސީގައި އެފްލައިޓް އަނބުރާ ޖައްސާފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަމަށާއި ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

އެމަޖެންސީގައި ފްލައިޓް އަނބުރާ ޖެއްސިއިރު އެއެއާރޕޯޓު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ފްލައިޓަކީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާއަށް ދަތުރު ފެށި ފްލައިޓެކެވެ.

މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް މިރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައި ވާއިރު އެެެއެއާލައިންގެ 13 ފްލައިޓެއްގެ އެންމެ މަތީ ސާފޭސްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެން އެފްލައިޓްތައް ގްރައުންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!