ޚަބަރު
ހިޔާ ފްލެޓް ތަކުގެ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ސޮއި ކުރުން އަލުން ފަށައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން އެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

އީދު ބަންދަށް ސޮއި ކުރުން މެދު ކަޑާލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 27 ގައި ފެށުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެޗްޑީސީގެ މުައްޒިފަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވުމާއި ގުޅިގެން މެދު ކަޑާލުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ އަލުން ފަށާފައެވެ.

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ފައްސިވުމުން ސޮއި ކުރުން މެދުކާޑާލަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން  ސޮއި ކުރުމަށް 3 ދުވަސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު ވެސް އެޗްޑީސީން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާއިރު ސޮއި ކުރާ ދުވަހު ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑިވެސް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހިޔާ ފްލެޓް ތަކުގެ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ސޮއި ކުރުން އަލުން ފަށައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން އެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

އީދު ބަންދަށް ސޮއި ކުރުން މެދު ކަޑާލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 27 ގައި ފެށުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެޗްޑީސީގެ މުައްޒިފަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވުމާއި ގުޅިގެން މެދު ކަޑާލުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ އަލުން ފަށާފައެވެ.

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ފައްސިވުމުން ސޮއި ކުރުން މެދުކާޑާލަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން  ސޮއި ކުރުމަށް 3 ދުވަސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު ވެސް އެޗްޑީސީން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާއިރު ސޮއި ކުރާ ދުވަހު ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑިވެސް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!