ކުޅިވަރު
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިފަހަރު ރާއްޖޭގައި

ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބާއްވަން ޝައުގުވެރިވެ ބިޑު ހުށައަޅައި ރާއްޖެއިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރަށް އިންޑިއާ އަދި ނޭޕާލްއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ބިޑު ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. ރާއްޖެިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވުމާއެކު 13 ވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބާއްވާނީ ރާއްޖޭގައި ކަން މިވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރިކަން އިއުލާން އެފްއޭއެމް ގެ ރައީސް ބައްސާމް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މއީ ރާއްޖޭގައި މި މުބާރާތް ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2008 ވަނަ  އަހަރު ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް ބޭއްވުނު އިރު އެ މުބާރާތުގެ ތަށިއުފުލާލީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުންނެވެ.

މި ފަހަރު މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި މިވަނީ ކުރިން މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ކުޅިވަރު
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިފަހަރު ރާއްޖޭގައި

ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބާއްވަން ޝައުގުވެރިވެ ބިޑު ހުށައަޅައި ރާއްޖެއިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރަށް އިންޑިއާ އަދި ނޭޕާލްއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ބިޑު ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. ރާއްޖެިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވުމާއެކު 13 ވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބާއްވާނީ ރާއްޖޭގައި ކަން މިވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރިކަން އިއުލާން އެފްއޭއެމް ގެ ރައީސް ބައްސާމް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މއީ ރާއްޖޭގައި މި މުބާރާތް ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2008 ވަނަ  އަހަރު ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް ބޭއްވުނު އިރު އެ މުބާރާތުގެ ތަށިއުފުލާލީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުންނެވެ.

މި ފަހަރު މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި މިވަނީ ކުރިން މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!