ޚަބަރު
މުންޑޫގެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީ) އިން ލ. މުންޑޫގެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން އިން މިއަދު ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، މުންޑޫގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ވެއްޓުނު ގެތަކާއި މަގުފާރުތަކުން ވެއްޓުނު ގާތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން ނަގައި ބިން ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

400 އެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީ އެއް އޮންނަ މުންޑޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ލ. މުންޑޫ އަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ސުނާމީ އަށް ފަހު އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށް ތަކަަށް ބަދަލު ވެފައެެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މުންޑޫގެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީ) އިން ލ. މުންޑޫގެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން އިން މިއަދު ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، މުންޑޫގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ވެއްޓުނު ގެތަކާއި މަގުފާރުތަކުން ވެއްޓުނު ގާތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން ނަގައި ބިން ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

400 އެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީ އެއް އޮންނަ މުންޑޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ލ. މުންޑޫ އަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ސުނާމީ އަށް ފަހު އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށް ތަކަަށް ބަދަލު ވެފައެެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!