ޚަބަރު
ލޯންޗެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް ފަޅުވެރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ށ. ކަނޑިތީމުން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް ފަޅުވެރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނ “ފްލައިން ފިޝް 16” ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެއްގައެވެ.

މިހާދިސާގައި އަނިޔާ ވެފައި ވަނީ ދިވެހި ފަޅުވެރިއަކަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

ގަދަ ކަނޑުގައި ލޯންޗު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ބޮޑު ރާޅަކާއެކު ލޯންޗު ވައްޓާލި ވަގުތު ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް އަނިޔާވި މީހާ އަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. މި ހާދިސާގައި އިތުރު މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލޯންޗެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް ފަޅުވެރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ށ. ކަނޑިތީމުން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް ފަޅުވެރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނ “ފްލައިން ފިޝް 16” ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެއްގައެވެ.

މިހާދިސާގައި އަނިޔާ ވެފައި ވަނީ ދިވެހި ފަޅުވެރިއަކަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

ގަދަ ކަނޑުގައި ލޯންޗު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ބޮޑު ރާޅަކާއެކު ލޯންޗު ވައްޓާލި ވަގުތު ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް އަނިޔާވި މީހާ އަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. މި ހާދިސާގައި އިތުރު މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!