ޚަބަރު
ހުވަދުއަތޮޅު 3 ޖަމްއިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކޮށްފި

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ހުވަދު އަތޮޅުގެ 3 ޖަމްއިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އިތުރު 12 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްވެސް މާލީއެހީ މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެހީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއެވެ. މިއީ އެ މިނިސްޓްރީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ “އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް” ގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން 15 ޖަމްއިއްޔާއެވެ.

މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ތިން ދާއިރާއަކުން މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާފައެވެ. ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރިއިރު މިފަހަރު މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ 12 އަތޮޅަކުން 62 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކުރިމަތިލިއެވެ.

އެގޮތުން އެހީ ލިބުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ:

 1. ނަލަފެހި މީދޫ
 2. ލިވް އެންޑް ލާރން އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެޑިއުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް
 3. މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން
 4. ހުވަދޫ އެއިޑް
 5. ތިނަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޔޫތު ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް
 6. އިންސްޓިލް މޯލްޑިވްސް
 7. ތަކަންދޫ އެކުވެރިންގެ ރޫޙް
 8. ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
 9. ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ
 10. ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
 11. ނެޓްވޯކް އޮފް ޑެވެލޮޕިންގ ސޮސައިޓީ
 12. ވެށިސާފު
 13. ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ
 14. ޖާރނީ
 15. ކެއާރ’88 އީ.ޕީ.އެސް.އެސް

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުވަދުއަތޮޅު 3 ޖަމްއިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކޮށްފި

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ހުވަދު އަތޮޅުގެ 3 ޖަމްއިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އިތުރު 12 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްވެސް މާލީއެހީ މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެހީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއެވެ. މިއީ އެ މިނިސްޓްރީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ “އެންޖީއޯ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމް” ގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން 15 ޖަމްއިއްޔާއެވެ.

މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ތިން ދާއިރާއަކުން މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާފައެވެ. ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރިއިރު މިފަހަރު މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ 12 އަތޮޅަކުން 62 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކުރިމަތިލިއެވެ.

އެގޮތުން އެހީ ލިބުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ:

 1. ނަލަފެހި މީދޫ
 2. ލިވް އެންޑް ލާރން އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެޑިއުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް
 3. މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން
 4. ހުވަދޫ އެއިޑް
 5. ތިނަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޔޫތު ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް
 6. އިންސްޓިލް މޯލްޑިވްސް
 7. ތަކަންދޫ އެކުވެރިންގެ ރޫޙް
 8. ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
 9. ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ
 10. ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
 11. ނެޓްވޯކް އޮފް ޑެވެލޮޕިންގ ސޮސައިޓީ
 12. ވެށިސާފު
 13. ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ
 14. ޖާރނީ
 15. ކެއާރ’88 އީ.ޕީ.އެސް.އެސް

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!