ޚަބަރު
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާތް ހީލަތްހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އަންގާފިއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިމީހާ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާކަމުގައިވިޔަސް މިމީހާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުގެ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 14؛00 އަށް ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް، ސްޓޭޝަނަށެވެ. އަދި ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ މިމީހާގެ ނަމަކީ އަލް އަމިން، ބަންގްލަދޭޝް (42އ) ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރަކީ BY0143854 އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާތް ހީލަތްހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އަންގާފިއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިމީހާ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާކަމުގައިވިޔަސް މިމީހާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުގެ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 14؛00 އަށް ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް، ސްޓޭޝަނަށެވެ. އަދި ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ މިމީހާގެ ނަމަކީ އަލް އަމިން، ބަންގްލަދޭޝް (42އ) ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރަކީ BY0143854 އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!