ޚަބަރު
އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ މަގަށް މިއަދު ވެސް މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުނު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އާލާސްކަންފުޅު އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަލާން ފޮނުއްވާފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ގަރާރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ވެސް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ 49 މެމްބަރުން ސޮޔާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ގަރާރުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގަރާރު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖަލްސާތައް ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް، ޑެންގޫ ހުމުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާތީ އީވާ ވަނީ ސަލާން ފޮނުއްވައިފަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ ގަރާރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، އެ ގަރާރު މި ހަފްތާގައި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އެޖެންޑާކުރި ނަމަވެސް، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވެސް އީވާ ސަލާން ފޮނުއްވާފައިވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވެން ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މެމްބަރުންނަށް އަންގައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާތީ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕުން ގަބޫލުނުކޮށް، އެ ޕާޓީން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ވައްދައިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ މަގަށް މިއަދު ވެސް މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުނު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އާލާސްކަންފުޅު އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަލާން ފޮނުއްވާފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ގަރާރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ވެސް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ 49 މެމްބަރުން ސޮޔާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ގަރާރުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގަރާރު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖަލްސާތައް ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް، ޑެންގޫ ހުމުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާތީ އީވާ ވަނީ ސަލާން ފޮނުއްވައިފަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ ގަރާރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، އެ ގަރާރު މި ހަފްތާގައި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އެޖެންޑާކުރި ނަމަވެސް، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވެސް އީވާ ސަލާން ފޮނުއްވާފައިވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވެން ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މެމްބަރުންނަށް އަންގައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާތީ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕުން ގަބޫލުނުކޮށް، އެ ޕާޓީން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ވައްދައިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!