ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލައިލުމަށް “އެމްވީލޯ” ގެ އާ ވެބްސައިޓް

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އަދި އެ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ‘އެމްވީލޯ’ ގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިފްތިތާހުކުރި މި ވެބްސައިޓަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭބާންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ)ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޖަވާބު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފަރުމާކޮށް ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

މި ވެބްސައިޓުގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައް އިސްލާހުތައް އެއްތަނަކުން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ އެކު ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުން އަދި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެމްވީ.ލޯ މެދުވެރިކޮށް ކީވޯޑްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހޯދުމާއި, ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތައް ޓްރެކް ކުރުމާއި އޮފްލައިންކޮށް ކިޔާލުމަށް ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ސޭވް ކުރުން އަދި ވަކި މާއްދާތައް ބުކްމާކް ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ހާއްސަ އެހީއަސް މީހުންވާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ވެބްސައިޓުގައި ދިވެހި ބަހުން ޓެކްސްޓް-ޓު-ސްޕީޗް ފަންކްޝަން ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

އެމްވީލޯގެ ވެބްސައިޓަށް ހުރިހާ މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކުން ވަދެވޭއިރު, އެމްވީލޯގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ވެސް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ނެރޭނެ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލައިލުމަށް “އެމްވީލޯ” ގެ އާ ވެބްސައިޓް

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އަދި އެ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ‘އެމްވީލޯ’ ގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިފްތިތާހުކުރި މި ވެބްސައިޓަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭބާންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ)ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޖަވާބު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފަރުމާކޮށް ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

މި ވެބްސައިޓުގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައް އިސްލާހުތައް އެއްތަނަކުން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ އެކު ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުން އަދި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެމްވީ.ލޯ މެދުވެރިކޮށް ކީވޯޑްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހޯދުމާއި, ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތައް ޓްރެކް ކުރުމާއި އޮފްލައިންކޮށް ކިޔާލުމަށް ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ސޭވް ކުރުން އަދި ވަކި މާއްދާތައް ބުކްމާކް ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ހާއްސަ އެހީއަސް މީހުންވާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ވެބްސައިޓުގައި ދިވެހި ބަހުން ޓެކްސްޓް-ޓު-ސްޕީޗް ފަންކްޝަން ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

އެމްވީލޯގެ ވެބްސައިޓަށް ހުރިހާ މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކުން ވަދެވޭއިރު, އެމްވީލޯގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ވެސް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ނެރޭނެ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!