ޚަބަރު
އެސްޓީއޯ “އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2023” ފަށައިފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2023 ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު މި ސޭލް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ޕަރުވީން އަބްދުލް ފައްތާހެވެ.

އެސްޓީއޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު – ފޮޓޯ:އެސްޓީއޯ

މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަދި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް މުދަލުން 80 އިންސައްތަ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަންޑްލް އޮފާތައްވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެސްޓީއޯ “އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2023” ފަށައިފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2023 ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު މި ސޭލް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ޕަރުވީން އަބްދުލް ފައްތާހެވެ.

އެސްޓީއޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު – ފޮޓޯ:އެސްޓީއޯ

މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަދި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް މުދަލުން 80 އިންސައްތަ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަންޑްލް އޮފާތައްވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!