ޚަބަރު
ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ފަންޑު ހޯދަން މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަންޑު ހޯދަން މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ މިއަދު ހަވީރު ނުކުންނަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4 ން ރޭގަނޑެއް 10 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވަދޫ ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތަކީ މުޅި ރަށް ތަމްސީލު ވާހެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ގެ އިތުރުން ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނަކަ، ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް، ހެލްތު ސެންޓަރ، ކޯޓު އަދި ހުރިހާ މަސްދޯނި ތައް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

މިއަދުގެ ހަރަކާތައް މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާތީ ރަށު ކައުނަސިލުން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވެފައެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،400 އަށްވުރެ ގިނަ ޔަހޫދީން މަރާލާފައިވާއިރު، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ ވަރަށް ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ 9،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ފަންޑު ހޯދަން މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަންޑު ހޯދަން މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ މިއަދު ހަވީރު ނުކުންނަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4 ން ރޭގަނޑެއް 10 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވަދޫ ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތަކީ މުޅި ރަށް ތަމްސީލު ވާހެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ގެ އިތުރުން ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނަކަ، ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް، ހެލްތު ސެންޓަރ، ކޯޓު އަދި ހުރިހާ މަސްދޯނި ތައް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

މިއަދުގެ ހަރަކާތައް މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާތީ ރަށު ކައުނަސިލުން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވެފައެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،400 އަށްވުރެ ގިނަ ޔަހޫދީން މަރާލާފައިވާއިރު، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ ވަރަށް ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ 9،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!