ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 4 ލައްކަ 30 ހާސް ރުފިޔާ

ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 4 ލައްކަ 30 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދައިފި އެވެ.
މި ފައިސާ ހަދާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 4 ން ރޭގަނޑެއް 10 އަށް އެ ރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓުންވެ.

އެކި ހަރަކާތްތައް ހިނގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވަދޫ ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިތަ ހަރަކާތަކީ މުޅި ރަށް ތަމްސީލު ވާހެން ކުރިޔަށް ގެންދިތަ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ގެ އިތުރުން ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނަކަ، ،ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް، ހެލްތު ސެންޓަރ،ކޯޓު އަދި ހުރިހާ މަސްދޯނި ތައް ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުން ލިބުނު 430190.25ރ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އިއްޔެގެ ހަރަކާތައް މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދުޔައީތީ ރަށު ކައުނަސިލުން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވެފައެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،400 އަށްވުރެ ގިނަ ޔަހޫދީން މަރާލާފައިވާއިރު، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ ވަރަށް ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ 9،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 4 ލައްކަ 30 ހާސް ރުފިޔާ

ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 4 ލައްކަ 30 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދައިފި އެވެ.
މި ފައިސާ ހަދާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 4 ން ރޭގަނޑެއް 10 އަށް އެ ރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓުންވެ.

އެކި ހަރަކާތްތައް ހިނގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވަދޫ ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިތަ ހަރަކާތަކީ މުޅި ރަށް ތަމްސީލު ވާހެން ކުރިޔަށް ގެންދިތަ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ގެ އިތުރުން ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނަކަ، ،ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް، ހެލްތު ސެންޓަރ،ކޯޓު އަދި ހުރިހާ މަސްދޯނި ތައް ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުން ލިބުނު 430190.25ރ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އިއްޔެގެ ހަރަކާތައް މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދުޔައީތީ ރަށު ކައުނަސިލުން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވެފައެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،400 އަށްވުރެ ގިނަ ޔަހޫދީން މަރާލާފައިވާއިރު، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ ވަރަށް ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ 9،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!