ޚަބަރު
ހުވަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ފަލަސްތީނަށް ބޮޑު އެހީއެއް

ހުވަދޫ ސްކޫލް ގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީން ގެ ޣައްޒާ ގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް 56160.75 ރ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. 

އިއްޔެ ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން ހަރަކާތުފައި މި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ފަހު ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހުވަދޫ ސްކޫލް ގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ ޝައިސްތާ އަލީ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން މެދުވެރިކޮށް  ފޮނުވުމަށް ޙަވާލު ކުރި ފައިސާ އަކީ އެ ސްކޫލް ގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ގެ އިތުރުން ހުވަދޫ ސްކޫލް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭހެން ދިން ފައިސާ ކަމަށެވެ. 

“އަޅުގަނޑުމެން މި ފައިސާ ހޯދި ގަނޑުކޮށް ހަވާލު ކުރުމަށް. އެހެންކަމުން އިއްޔެ އިވެންޓްގައި އެ ފައިސާ ހަވާލު ކުރީ”ޑރ ޝައިސްތާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ހުވަދޫ ސްކޫލް ގެ ފަރާތުން ރޭ ދިން އަދަދަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ މުއައްސަސާ ތައް ގުޅިގެން އިއްޔެ ހިންގި ފަންޑްރެއިޒިންގައި އެއް ފަރާތަކުން ދިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ. އެ ހަރަކާތަށް ޖުމްލަ ލިބިފައި ވަނީ 430190.25ރ އެވެ. 

ހުވަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ފައިސާ ގެ އެހީގެ ރަމްޒީ ޗެކް ރޭ ޙަވާލު ކުރަނީ

ހުވަދޫ ސްކޫލަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލެކެވެ. ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 4ލައްކަ 30 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. 

މި ފައިސާ ހޯދާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް އެ ރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓުންވެ. 

އެކި ހަރަކާތްތައް ހިނގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވަދޫ މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތަކީ މުޅި ރަށް ތަމްސީލު ވާހެން ކުރިޔަށް ގެންދިތަ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ގެ އިތުރުން ހުވަދޫ ސްކޫލް ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ، ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނަކަ، ،ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ، ހެލްތު ސެންޓަރ، ކޯޓު އަދި ހުރިހާ މަސްދޯނި ތައް ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. 

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުން ލިބުނު 430190.25ރ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ. 

ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން ހަރަކާތް

އިއްޔެގެ ހަރަކާތައް މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދިޔައީތީ ރަށު ކައުނަސިލުން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވެފައެވެ. 

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،400 އަށްވުރެ ގިނަ ޔަހޫދީން މަރާލާފައިވާއިރު ، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ  ޣައްޒާގެ 9،200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ފަލަސްތީނަށް އެހީ ވުމަށް ރާއްޖޭގެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ދަނީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އައިއޭސީ އަށް މިހާތަނަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުވަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ފަލަސްތީނަށް ބޮޑު އެހީއެއް

ހުވަދޫ ސްކޫލް ގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީން ގެ ޣައްޒާ ގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް 56160.75 ރ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. 

އިއްޔެ ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން ހަރަކާތުފައި މި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ފަހު ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހުވަދޫ ސްކޫލް ގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ ޝައިސްތާ އަލީ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން މެދުވެރިކޮށް  ފޮނުވުމަށް ޙަވާލު ކުރި ފައިސާ އަކީ އެ ސްކޫލް ގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ގެ އިތުރުން ހުވަދޫ ސްކޫލް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭހެން ދިން ފައިސާ ކަމަށެވެ. 

“އަޅުގަނޑުމެން މި ފައިސާ ހޯދި ގަނޑުކޮށް ހަވާލު ކުރުމަށް. އެހެންކަމުން އިއްޔެ އިވެންޓްގައި އެ ފައިސާ ހަވާލު ކުރީ”ޑރ ޝައިސްތާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ހުވަދޫ މީޑިއާ އަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ހުވަދޫ ސްކޫލް ގެ ފަރާތުން ރޭ ދިން އަދަދަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ މުއައްސަސާ ތައް ގުޅިގެން އިއްޔެ ހިންގި ފަންޑްރެއިޒިންގައި އެއް ފަރާތަކުން ދިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ. އެ ހަރަކާތަށް ޖުމްލަ ލިބިފައި ވަނީ 430190.25ރ އެވެ. 

ހުވަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ފައިސާ ގެ އެހީގެ ރަމްޒީ ޗެކް ރޭ ޙަވާލު ކުރަނީ

ހުވަދޫ ސްކޫލަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލެކެވެ. ފަލަސްތީން ގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 4ލައްކަ 30 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. 

މި ފައިސާ ހޯދާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް އެ ރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓުންވެ. 

އެކި ހަރަކާތްތައް ހިނގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވަދޫ މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތަކީ މުޅި ރަށް ތަމްސީލު ވާހެން ކުރިޔަށް ގެންދިތަ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ގެ އިތުރުން ހުވަދޫ ސްކޫލް ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ، ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނަކަ، ،ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ، ހެލްތު ސެންޓަރ، ކޯޓު އަދި ހުރިހާ މަސްދޯނި ތައް ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. 

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުން ލިބުނު 430190.25ރ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ. 

ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަންޑްރައިޒިން ހަރަކާތް

އިއްޔެގެ ހަރަކާތައް މުޅި ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދިޔައީތީ ރަށު ކައުނަސިލުން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވެފައެވެ. 

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1،400 އަށްވުރެ ގިނަ ޔަހޫދީން މަރާލާފައިވާއިރު ، ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ  ޣައްޒާގެ 9،200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

ފަލަސްތީނަށް އެހީ ވުމަށް ރާއްޖޭގެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ދަނީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އައިއޭސީ އަށް މިހާތަނަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!