ޚަބަރު
ޕީއެންސީއަށް 500މީހުން ސޮއިކޮށްފި، ގިނައިން ތިބީ ޒުވާނުން

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ، ޕީއެންސީ އަށް އިތުރު 500 މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ޑރ މުޢިއްޒެވެ. ޕީއެންސީން ބުނި ގޮތުގައި އަލަށް ސޮއިކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޒުވާނުންނެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މި ހަފުތާގައި އައްޑު އަށް ކުރި ދަތުރުގައި ވެސް ޕާޓީ އަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ.

ޕީއެންސީގެ އަމާޒަކީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް 10،000 އަށް އެރުވުމެވެ. ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭނީ އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަވުމުންނެވެ.

ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޕީއެންސީއަށް 500މީހުން ސޮއިކޮށްފި، ގިނައިން ތިބީ ޒުވާނުން

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ، ޕީއެންސީ އަށް އިތުރު 500 މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ޑރ މުޢިއްޒެވެ. ޕީއެންސީން ބުނި ގޮތުގައި އަލަށް ސޮއިކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޒުވާނުންނެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މި ހަފުތާގައި އައްޑު އަށް ކުރި ދަތުރުގައި ވެސް ޕާޓީ އަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ.

ޕީއެންސީގެ އަމާޒަކީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް 10،000 އަށް އެރުވުމެވެ. ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭނީ އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަވުމުންނެވެ.

ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!