އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ހިލާފްވެ، މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން، ކޮނޑޭ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދެ ހަފްތާއަށެވެ. މި ދެ ހަފްތާގައި މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ، މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ސަސްޕެންޑް ކުރީ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާނުކުރާކަމާއި، މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމާއި، މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމަށް އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަދުވަސްވެ އެ މައްސަލަތަކަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އިޙުމާލުވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ކޯޓުގެ ވާހަކަތަކާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކޯޓުން ބޭރުގައި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދައްކާކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޚްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މި ޢަމަލުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުންޏެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ހިލާފްވެ، މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން، ކޮނޑޭ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދެ ހަފްތާއަށެވެ. މި ދެ ހަފްތާގައި މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ، މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ސަސްޕެންޑް ކުރީ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާނުކުރާކަމާއި، މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމާއި، މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމަށް އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަދުވަސްވެ އެ މައްސަލަތަކަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އިޙުމާލުވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ކޯޓުގެ ވާހަކަތަކާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކޯޓުން ބޭރުގައި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދައްކާކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޚްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މި ޢަމަލުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުންޏެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!