ޚަބަރު
ގައުމީތަރިކައިގެ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެމްބަރ 12 ކަމުގައި ރައީސްސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ތަރިކައިގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ, ގައުމީ ތަރިކައިގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ވަޒީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ.

އެގޮތުން, މީގެކުރިން އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރުދަނާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް, ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނު މި ސަރުކާރުން ވުޖޫދަށް ގެނެސް ސަގާފީ ތަރިކައަށް ކުރިން ނުލިބި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔުމްނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 12 އަކީ އެ ގާނޫނު ތަސްދީގުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީހެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގައުމީތަރިކައިގެ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެމްބަރ 12 ކަމުގައި ރައީސްސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ތަރިކައިގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ, ގައުމީ ތަރިކައިގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ވަޒީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ.

އެގޮތުން, މީގެކުރިން އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރުދަނާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް, ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނު މި ސަރުކާރުން ވުޖޫދަށް ގެނެސް ސަގާފީ ތަރިކައަށް ކުރިން ނުލިބި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔުމްނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 12 އަކީ އެ ގާނޫނު ތަސްދީގުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީހެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!