ޚަބަރު
ޓްރާންސްޕޯޓްމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ސައުދުﷲ އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލިސްއިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ސައުދުﷲ އަހްމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ސައުދުﷲ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ސައުދުﷲ އަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސައުދުﷲ މަޖިލީހުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ސައުދުﷲ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާއިރު، އެދާއިރާއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޝްރަފު ރަޝީދު ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީ އެމް/ ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

2024 ވަނައަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ފަދަ ޕާޓީތަކުން އެކި ފަރާތްތައް ވާދަކުރައްވާނެކަން އަންގައި އިއުލާން ކުރަމުންދާއިރު، ސައުދުﷲ އަހުމަދަކީ އަދި މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހަމައެކަނި ފަރާތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޓްރާންސްޕޯޓްމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ސައުދުﷲ އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލިސްއިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ސައުދުﷲ އަހްމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ސައުދުﷲ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ސައުދުﷲ އަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސައުދުﷲ މަޖިލީހުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ސައުދުﷲ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާއިރު، އެދާއިރާއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޝްރަފު ރަޝީދު ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީ އެމް/ ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

2024 ވަނައަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ފަދަ ޕާޓީތަކުން އެކި ފަރާތްތައް ވާދަކުރައްވާނެކަން އަންގައި އިއުލާން ކުރަމުންދާއިރު، ސައުދުﷲ އަހުމަދަކީ އަދި މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހަމައެކަނި ފަރާތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!