ޚަބަރު
އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ޗެއާކަން ޖީހާންއަށް

އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އަދި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުންތައް  ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއަރުވައި، މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ.

ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް މިކަމަށް މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅަނީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އެ ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސީ ގަރާރުތައް މެދުވެރިކޮށް، އަދި މުޅި އައިޕީޔޫގެ މެމްބަރުކަމުން ފާސްކުރާ ގަރާރުތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމާއި ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަންހެނުންނާއި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް  ހައްގު ލިބުން ފަދަ މިކަންކަމާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. ގިނަ ކަންކަމުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ގަރާރުތައް ތަރައްގީވެފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ، ސަރަހައްދީ އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޕީޔޫ ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

އެއީ ދާއިމީ ހަތަރު ކޮމެޓީގެ ތެރެއިން އެއް ކޮމެޓީއެވެ. ކޮންމެ ކޮމެޓީއެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަނީ 18 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބިއުރޯއަކުންނެވެ. އެ ބިއުރޯގައި ކޮންމެ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ގްރޫޕަކަށް ތިން މަންދޫބުން ތިބޭނެއެވެ. އެ ބިއުރޯއިން ކޮންމެ ސެޝަނެއްގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ކޮމިޓީއަށް ވޯކް ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައެވެ.

މަޖިލީހުން ވަނީ ޖީހާން މި މަގާމަށް އިންތިހާބުވުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ޗެއާކަން ޖީހާންއަށް

އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އަދި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުންތައް  ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއަރުވައި، މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ.

ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް މިކަމަށް މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅަނީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އެ ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސީ ގަރާރުތައް މެދުވެރިކޮށް، އަދި މުޅި އައިޕީޔޫގެ މެމްބަރުކަމުން ފާސްކުރާ ގަރާރުތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމާއި ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަންހެނުންނާއި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް  ހައްގު ލިބުން ފަދަ މިކަންކަމާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. ގިނަ ކަންކަމުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ގަރާރުތައް ތަރައްގީވެފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ، ސަރަހައްދީ އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޕީޔޫ ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

އެއީ ދާއިމީ ހަތަރު ކޮމެޓީގެ ތެރެއިން އެއް ކޮމެޓީއެވެ. ކޮންމެ ކޮމެޓީއެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަނީ 18 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބިއުރޯއަކުންނެވެ. އެ ބިއުރޯގައި ކޮންމެ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ގްރޫޕަކަށް ތިން މަންދޫބުން ތިބޭނެއެވެ. އެ ބިއުރޯއިން ކޮންމެ ސެޝަނެއްގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ކޮމިޓީއަށް ވޯކް ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައެވެ.

މަޖިލީހުން ވަނީ ޖީހާން މި މަގާމަށް އިންތިހާބުވުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!