އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 1.3 ޓްރިލިއަން

ޗައިނާގެ މާލީ އިދާރާތަކުން 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި1.3 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެއިޑްޑޭޓާއިން މި ހަފުތާގައި ނެރުނު އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

މި ދިރާސާއިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ތަރައްގީވަމުން ގައުމު ތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ 80 ޕަސެންޓް މިހާރު ހޭދަވަނީ މާލީ ގޮތުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

އެ ގައުމުތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކަށް 1.1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރާއި 1.5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އެއިޑްޑޭޓާއިން ، 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުތަކާއެކު ފައިނޭންސް ކޮށްފައިވާ، ދަށް އަދި މެދު ފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ 165 ގައުމެއްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 21،000 ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ އެނަލައިޒްކޮށްފަ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން ޗައިނާއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރަސްމީ ފަރާތެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށާއި ، ސަރުކާރުތައް ހިންގުަމަށް  2000 ވަނަ އަހަރު 420 މިލިއަން ޑޮލަރު 17 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. މިއަދަދު 2021 ވަނަ އަހަރު 470 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވަނީ މަތިވެފައެވެ . އެއީ1،693 ޕްރޮޖެކަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 1.3 ޓްރިލިއަން

ޗައިނާގެ މާލީ އިދާރާތަކުން 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި1.3 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެއިޑްޑޭޓާއިން މި ހަފުތާގައި ނެރުނު އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

މި ދިރާސާއިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ތަރައްގީވަމުން ގައުމު ތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ 80 ޕަސެންޓް މިހާރު ހޭދަވަނީ މާލީ ގޮތުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

އެ ގައުމުތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކަށް 1.1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރާއި 1.5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އެއިޑްޑޭޓާއިން ، 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުތަކާއެކު ފައިނޭންސް ކޮށްފައިވާ، ދަށް އަދި މެދު ފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ 165 ގައުމެއްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 21،000 ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ އެނަލައިޒްކޮށްފަ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން ޗައިނާއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރަސްމީ ފަރާތެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށާއި ، ސަރުކާރުތައް ހިންގުަމަށް  2000 ވަނަ އަހަރު 420 މިލިއަން ޑޮލަރު 17 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. މިއަދަދު 2021 ވަނަ އަހަރު 470 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވަނީ މަތިވެފައެވެ . އެއީ1،693 ޕްރޮޖެކަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!