ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަމާ ދިވެހި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ މާދަމާ އަކީ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް (ނޮވެމްބަރު 11) ކަމަށް ވާތީ އެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ، ރައީސް ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނީ ރާއްޖޭގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކުރައްވައި މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އެންމެ ފަހުން ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވީ 30 އޭޕްރިލް 2023ގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހުން 2 އޮކްޓޯބަރު 2023ގައި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަމާ ދިވެހި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ މާދަމާ އަކީ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް (ނޮވެމްބަރު 11) ކަމަށް ވާތީ އެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ، ރައީސް ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނީ ރާއްޖޭގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކުރައްވައި މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އެންމެ ފަހުން ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވީ 30 އޭޕްރިލް 2023ގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހުން 2 އޮކްޓޯބަރު 2023ގައި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!