އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
އީވާއާއި އަފީފު މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އީވާ އާއި އަފީފްގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައެއް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ބަލަން ފެށީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ އެ ގަވާއިދު ބޭރުކޮށްލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހަސަން އަފީފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ، މިއަދުގެ މަޖިލިސް ފެށުމާއެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިސްބަތްވާ ދަ ޑިމިކޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަލައެކެކެވެ. އާޒިމްގެ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށްވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަރާރެއްތޯ ނުވަތަ ބިލެއްތޯ ނުވަތަ ކުއްލި މައްސަލައެއްތޯ ސާފު ކުރުމެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އަފީފް ޖަލްސާ ނިންމަވައިލެއްވީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން 11:30 އަށް އެޖެންޑާ ކުރި ދެވަނަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މަޖިލިސްގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބުދުﷲ ވެސް ވަނީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމަވައިލައްވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނީ އަފީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެވެ. މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. މިމައްސަލަ ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އީވާގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާއެވެ.

އިމްތިޔާޒުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އީވާ އާއި އަފީފް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އީވާއާއި އަފީފު މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އީވާ އާއި އަފީފްގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައެއް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ބަލަން ފެށީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ އެ ގަވާއިދު ބޭރުކޮށްލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހަސަން އަފީފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ، މިއަދުގެ މަޖިލިސް ފެށުމާއެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިސްބަތްވާ ދަ ޑިމިކޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަލައެކެކެވެ. އާޒިމްގެ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށްވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަރާރެއްތޯ ނުވަތަ ބިލެއްތޯ ނުވަތަ ކުއްލި މައްސަލައެއްތޯ ސާފު ކުރުމެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އަފީފް ޖަލްސާ ނިންމަވައިލެއްވީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން 11:30 އަށް އެޖެންޑާ ކުރި ދެވަނަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މަޖިލިސްގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބުދުﷲ ވެސް ވަނީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމަވައިލައްވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނީ އަފީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެވެ. މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. މިމައްސަލަ ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އީވާގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާއެވެ.

އިމްތިޔާޒުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އީވާ އާއި އަފީފް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!