ޚަބަރު
ޑރ މުޢިއްޒު ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނާ އެއްތަނަކުން މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 08 ވަނަ ރައީީސް ގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްވެރިނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮންމެ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ، 8:30ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު އަޤުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގަ ދެއްވައި، މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ދެ ފުށް ފެންނަ، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޑރ.މުޢިއްޒު އަކީ ނޫޫސްވެރިންނާއި އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ގިނަ ނޫސްވެރިންނާ އެއްތަނަކުން އެވެ ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު ބައްދަލު ކުރައްވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުވަދޫ މީޑިއާގެ ނޫސްވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޑރ މުޢިއްޒު ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނާ އެއްތަނަކުން މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 08 ވަނަ ރައީީސް ގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްވެރިނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮންމެ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ، 8:30ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު އަޤުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގަ ދެއްވައި، މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ދެ ފުށް ފެންނަ، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޑރ.މުޢިއްޒު އަކީ ނޫޫސްވެރިންނާއި އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ގިނަ ނޫސްވެރިންނާ އެއްތަނަކުން އެވެ ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު ބައްދަލު ކުރައްވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުވަދޫ މީޑިއާގެ ނޫސްވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!