ޚަބަރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޒަޔަނިސްޓް އިސްރާޢީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ދެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލްޢާންމުތަކާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުފައްޒަފުން ގުޅިގެން ހިންގި ފަންޑްރައިޒިންގ ހަރަކާތްތަކުން 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ.

މިގޮތުން ލިބުނު 80،528 ރުފިޔާ ވަނީ ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކްލަބުގެ ރައީސް ޢަބްދުالله އަލީ، ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ!

ފަލަސްތީނަަށް އެހީވުމަަށްޓަކައި ހިންގުނު މި ހަރަކާތަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގި ހަރަކާތެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުލަބަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ އިޖްތިމާޢީ ކްލަބެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފަޔަރ އާއި، އަދި މިނޫންވެސް ކުރިއެރުންތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ކްލަބްގެ މަޤްޞަދެވެ

އަދި މިއީ މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފުރަތަމަ ކްލަބެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޒަޔަނިސްޓް އިސްރާޢީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ދެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލްޢާންމުތަކާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުފައްޒަފުން ގުޅިގެން ހިންގި ފަންޑްރައިޒިންގ ހަރަކާތްތަކުން 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ.

މިގޮތުން ލިބުނު 80،528 ރުފިޔާ ވަނީ ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކްލަބުގެ ރައީސް ޢަބްދުالله އަލީ، ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ!

ފަލަސްތީނަަށް އެހީވުމަަށްޓަކައި ހިންގުނު މި ހަރަކާތަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގި ހަރަކާތެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުލަބަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ އިޖްތިމާޢީ ކްލަބެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފަޔަރ އާއި، އަދި މިނޫންވެސް ކުރިއެރުންތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ކްލަބްގެ މަޤްޞަދެވެ

އަދި މިއީ މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފުރަތަމަ ކްލަބެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!