ޚަބަރު
ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޑރ މުއިއްޒު އާއި ހިއްސާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާބީ ރައީސް އާއި ހިއްސާކުރީ މިރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައެވެ. މިރޭގެ ހަފްލާއަކީ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ގެ ދައުވަތަކަށް ބޭއްވި ހަފްލާއެކެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރަމުން ބައެެއް މީޑިއާ ތަކުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ތެދު މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދަތިތަށް ދިމާވާކަމަށެވެ.

މިހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްތަކަށް މިނިވަން ކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދެއްވާނޭކަމަށެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޑރ މުއިއްޒު އާއި ހިއްސާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާބީ ރައީސް އާއި ހިއްސާކުރީ މިރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައެވެ. މިރޭގެ ހަފްލާއަކީ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ގެ ދައުވަތަކަށް ބޭއްވި ހަފްލާއެކެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރަމުން ބައެެއް މީޑިއާ ތަކުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ތެދު މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދަތިތަށް ދިމާވާކަމަށެވެ.

މިހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްތަކަށް މިނިވަން ކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދެއްވާނޭކަމަށެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!