ޚަބަރު
މިހާތަނަށް ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް، ވައުދުތައްވެސް ހިމެނޭނެ ފޮތެއް އެބަނެރެން: ޑރ މުއިއްޒު

ރައްޔިތުންނަށް ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދަވާނީ އިހުލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ދެފުށްފެންނަ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ކަމަށާއި އެކަން ހާމަވާނެ ހެން މިހާތަނަށް ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރުއްވާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި މިހަފްލާގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ..

ނޫސްވެރިންގެ ގުންޒަރު ގެ ތެރެއިން….ޑރ މުއިއްޒު ފޮޓޯހަބް

ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ފާޅު ކުރެއްވި ޚިޔާލް ތަކާއި ގުޅިގެން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކަކީ ސިއްރުކޮށްގެން ފޮރުވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެކަންކަން ކުރައްވާނީ ވަރަށް އިޚުލާސްތެރި ކަމާއިއެކު، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ

“އަޅުގަނޑު ކެމްޕޭންގަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކައިން، ނިންމާލާފަ މިއަދާއި ހަމައަށް މިދައްކާ ވާހަކަތައް ދިމާވާނެ. ތަފާތު ވާހަކައެއް މިހާތަނަށް ނުދައްކަން. އަޅުގަނޑު މައިކެއް ކައިރީ ހުރެގެން ދެއްކި ކޮންމެ ވާހަކައެއް ކޮންމެ ޖުމްލައެއް އެވާހަކައެއް ދެއްކީ އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާތީ. ހިތުގެ އަޑިން އެކަން ގަބޫލުކޮށް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ. އިހުލާސްތެރި ކަމާއިއެކީގައި. ފޮރުވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ،” މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކެމްޕޭންގައި ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކޮންމެ ވައުދެއް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން ހުންނާނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަތަކުގެ ފޮތެއް މާދަމާރޭ ނެރޭނެ ކަމަށާއި، އެފޮތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކޮންމެ ވައުދެއް ތަނާއި، ވަގުތާއި އެކު ފެންނަން ހުންނާނޭ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ގުންޒަރުގެ ތެރެއިން…ފޮޓޯ: .ޑރ މުއިއްޒު ފޮޓޯޙަބް

“ކަންކަން ފޮރުވާކަށް ނެތިން. އޭގަވާ ކަންތައްތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މިނިކުންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމު މިއޮތީ ތައްޔާރުވެގެން. ނޫސްވެރިން ތި ތިއްބެވީ އެފޮތުގައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރޭތޯ ބައްލަވަން. ތިބޭފުޅުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން މި ނިކުންނަނީ,” ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ މި ހަފްލާގައިވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަކީ ދެފުށްފެންނަ ހާމަކަން ބޮޑު ސަރުކާރަކަށް ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅު ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާއަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިހާތަނަށް ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް، ވައުދުތައްވެސް ހިމެނޭނެ ފޮތެއް އެބަނެރެން: ޑރ މުއިއްޒު

ރައްޔިތުންނަށް ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދަވާނީ އިހުލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ދެފުށްފެންނަ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ކަމަށާއި އެކަން ހާމަވާނެ ހެން މިހާތަނަށް ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރުއްވާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި މިހަފްލާގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ..

ނޫސްވެރިންގެ ގުންޒަރު ގެ ތެރެއިން….ޑރ މުއިއްޒު ފޮޓޯހަބް

ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ފާޅު ކުރެއްވި ޚިޔާލް ތަކާއި ގުޅިގެން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކަކީ ސިއްރުކޮށްގެން ފޮރުވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެކަންކަން ކުރައްވާނީ ވަރަށް އިޚުލާސްތެރި ކަމާއިއެކު، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ

“އަޅުގަނޑު ކެމްޕޭންގަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކައިން، ނިންމާލާފަ މިއަދާއި ހަމައަށް މިދައްކާ ވާހަކަތައް ދިމާވާނެ. ތަފާތު ވާހަކައެއް މިހާތަނަށް ނުދައްކަން. އަޅުގަނޑު މައިކެއް ކައިރީ ހުރެގެން ދެއްކި ކޮންމެ ވާހަކައެއް ކޮންމެ ޖުމްލައެއް އެވާހަކައެއް ދެއްކީ އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާތީ. ހިތުގެ އަޑިން އެކަން ގަބޫލުކޮށް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ. އިހުލާސްތެރި ކަމާއިއެކީގައި. ފޮރުވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ،” މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކެމްޕޭންގައި ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކޮންމެ ވައުދެއް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން ހުންނާނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަތަކުގެ ފޮތެއް މާދަމާރޭ ނެރޭނެ ކަމަށާއި، އެފޮތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކޮންމެ ވައުދެއް ތަނާއި، ވަގުތާއި އެކު ފެންނަން ހުންނާނޭ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ގުންޒަރުގެ ތެރެއިން…ފޮޓޯ: .ޑރ މުއިއްޒު ފޮޓޯޙަބް

“ކަންކަން ފޮރުވާކަށް ނެތިން. އޭގަވާ ކަންތައްތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މިނިކުންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމު މިއޮތީ ތައްޔާރުވެގެން. ނޫސްވެރިން ތި ތިއްބެވީ އެފޮތުގައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރޭތޯ ބައްލަވަން. ތިބޭފުޅުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން މި ނިކުންނަނީ,” ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ މި ހަފްލާގައިވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަކީ ދެފުށްފެންނަ ހާމަކަން ބޮޑު ސަރުކާރަކަށް ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅު ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާއަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!