ޚަބަރު
ގެއެއްގެބެލްކަނިން ވެއްޓުނު ބަޔަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗް އީއާރް ގައި ފަރުވާދެނީ

މާލޭގެ މާފަންނު ގެއެއްގެ ބެލްކަނިން ބައެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ޖަވާހިރު މަގުގައި ހުރި ގެއެކެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނު ގެއެއްގެ ބެލްކަންޏެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި، މަގުމަތީގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާވެ، ސައިކަލުތަކަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 13:18 ހާއިރު ކަމަށާއި މި ހާދިސާގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ އަށް މި ވަގުތު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މާފަންނު ޖަވާހިރުމަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓ ހިނގި މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހާއަކީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގެއެއްގެބެލްކަނިން ވެއްޓުނު ބަޔަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗް އީއާރް ގައި ފަރުވާދެނީ

މާލޭގެ މާފަންނު ގެއެއްގެ ބެލްކަނިން ބައެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ޖަވާހިރު މަގުގައި ހުރި ގެއެކެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނު ގެއެއްގެ ބެލްކަންޏެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި، މަގުމަތީގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާވެ، ސައިކަލުތަކަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 13:18 ހާއިރު ކަމަށާއި މި ހާދިސާގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ އަށް މި ވަގުތު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މާފަންނު ޖަވާހިރުމަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓ ހިނގި މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހާއަކީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!