އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަނުން އިން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެވޭ ރީފަންޑު ޕޯޓަލް އަކާއި އިތުރު ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އިން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެވޭ ރީފަންޑު ޕޯޓަލް އަކާއި އިތުރު ޚިދުމަތް ތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަނުން ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފްކޮށްފް ކުރީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ރީފަންޑަށް އެޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށެވެ.

ރީފަންޑާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އީމެއިލް އާއި މޮބައިލް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މި ރީފަންޑާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އީމެއިލް އާއި މޮބައިލް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެ ކަމަށް ވެސް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އަލަށް ތައާރަފު ކުރި މި ޕޯޓަލް އިން ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތައްވެސް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަނުން އިން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެވޭ ރީފަންޑު ޕޯޓަލް އަކާއި އިތުރު ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އިން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެވޭ ރީފަންޑު ޕޯޓަލް އަކާއި އިތުރު ޚިދުމަތް ތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަނުން ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފްކޮށްފް ކުރީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ރީފަންޑަށް އެޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށެވެ.

ރީފަންޑާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އީމެއިލް އާއި މޮބައިލް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މި ރީފަންޑާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އީމެއިލް އާއި މޮބައިލް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެ ކަމަށް ވެސް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އަލަށް ތައާރަފު ކުރި މި ޕޯޓަލް އިން ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތައްވެސް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!