ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް އިދިކޮޅު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވި މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ދިމާބޮޑެތި ކަންކަމާއި ގާނޫން ތަކުން ނުލިބޭ ހައްލު ގެނައުމަށް ދެންކުރަން އޮންނަ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. މިދެންނެވި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖުމްލަ 21 ކުއްލިމައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަ ތަކަށް ބަހުސް ކުރެވި އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ވަނީ މަޖިލީހުން ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ދީ ގަރާރުތައް ހުށައެޅުއްވިއެވެ. ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހާމަވަމުންދާ ލިސްޓުތަކުގައި އާދަމް ޝަރީފް އުމަރުގެ ނަން އެބަ ފާޅުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް އިދިކޮޅު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވި މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ދިމާބޮޑެތި ކަންކަމާއި ގާނޫން ތަކުން ނުލިބޭ ހައްލު ގެނައުމަށް ދެންކުރަން އޮންނަ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. މިދެންނެވި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖުމްލަ 21 ކުއްލިމައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަ ތަކަށް ބަހުސް ކުރެވި އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ވަނީ މަޖިލީހުން ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ދީ ގަރާރުތައް ހުށައެޅުއްވިއެވެ. ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހާމަވަމުންދާ ލިސްޓުތަކުގައި އާދަމް ޝަރީފް އުމަރުގެ ނަން އެބަ ފާޅުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!