ޚަބަރު
އިގްތިސާދީ ކާރިސާގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ރައީސާއެކު 13 މީހަކު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ނިންމައިފި

ސްރީލަންކާއަށް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި މާލީ ކާރިސާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ކުރީގެ 13 ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހިންދަ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ހުކުމްގައިވާ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދިމާވި މާލީ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވަނީ އެމީހުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓި ގޮތުންނާއި، އަޚްލާގާއި، ބެލުންތެރިކަން ކުޑަކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ހުކުމްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިޔައީ ބޭރުން މުދާގަންނަން ހުރި ފައިސާ ހުސްވެ ތެލާއި ބޭހާއި ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިގެންނެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އެތައް މަހެއްވަންދެން އާންމުން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކޮށް އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމެވެ.
އެއަށްފަހު އޭނާ އުޅުއްވީ ފިއްލަވައިގެންނެވެ. އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޕާޓީން ތާއީދުކުރާ އާ ސަރުކާރަކުން އެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިގްތިސާދީ ކާރިސާގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ރައީސާއެކު 13 މީހަކު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ނިންމައިފި

ސްރީލަންކާއަށް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި މާލީ ކާރިސާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ކުރީގެ 13 ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހިންދަ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ހުކުމްގައިވާ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދިމާވި މާލީ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވަނީ އެމީހުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓި ގޮތުންނާއި، އަޚްލާގާއި، ބެލުންތެރިކަން ކުޑަކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ހުކުމްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިޔައީ ބޭރުން މުދާގަންނަން ހުރި ފައިސާ ހުސްވެ ތެލާއި ބޭހާއި ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިގެންނެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އެތައް މަހެއްވަންދެން އާންމުން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކޮށް އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމެވެ.
އެއަށްފަހު އޭނާ އުޅުއްވީ ފިއްލަވައިގެންނެވެ. އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޕާޓީން ތާއީދުކުރާ އާ ސަރުކާރަކުން އެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!