ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޑރ މުއިއްޒު ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތްވަނަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ކުރެވިގެން ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ހޮވި ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ވާދަކުރައްވައިގެންނެވެ.

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަޑައިގަތީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރި 8 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާނީ، ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ތާރީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޑރ މުއިއްޒު ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތްވަނަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ކުރެވިގެން ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ހޮވި ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ވާދަކުރައްވައިގެންނެވެ.

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަޑައިގަތީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރި 8 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާނީ، ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ތާރީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!