ޚަބަރު
މީގެފަހުން އަދުލުއިންސާފުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ނޯންނާނެ: ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު

އަދުލު އިންސާފުގެ ތެރެއަށް މީގެފަހުން ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ވަނަ ނުދޭނޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ޔަގީންކުރައްވަން ބޭނުންވަނީ ބާރުތަކުގެ މިނިވަންކަން ކަމަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެ ކުޑަވެސް ނުފޫޒެއް ވަންނާނެ ޖާގަ ނުދިނުން ކަމަށެވެ.

“މީގެ މާނައަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިޔާނަތްތެރިވުމުން އެފަދަ ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނާއިމެދުގައި ސަރުކާރުން ލޯ މަރާލުމެއްނޫން,” ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހިނދުން މިހިނދަށް ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ނިމުމަކަށް އައީ ކަމަށް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ  ދެމެހެއްޓެބިވި އަދުލުވެރި ތަރައްޤީގެ ނިޒާމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ ދިވެހިންގެ ހިޔާލުތަކާއި އެކުގައިކަމަށެވެ.

ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތީ ދިވެހިންނަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުނަށް އަމަލީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފަހިކޮށްދޭނޭ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މީގެފަހުން އަދުލުއިންސާފުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ނޯންނާނެ: ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު

އަދުލު އިންސާފުގެ ތެރެއަށް މީގެފަހުން ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ވަނަ ނުދޭނޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ޔަގީންކުރައްވަން ބޭނުންވަނީ ބާރުތަކުގެ މިނިވަންކަން ކަމަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެ ކުޑަވެސް ނުފޫޒެއް ވަންނާނެ ޖާގަ ނުދިނުން ކަމަށެވެ.

“މީގެ މާނައަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިޔާނަތްތެރިވުމުން އެފަދަ ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނާއިމެދުގައި ސަރުކާރުން ލޯ މަރާލުމެއްނޫން,” ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހިނދުން މިހިނދަށް ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ނިމުމަކަށް އައީ ކަމަށް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ  ދެމެހެއްޓެބިވި އަދުލުވެރި ތަރައްޤީގެ ނިޒާމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ ދިވެހިންގެ ހިޔާލުތަކާއި އެކުގައިކަމަށެވެ.

ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތީ ދިވެހިންނަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުނަށް އަމަލީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފަހިކޮށްދޭނޭ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!