ޚަބަރު
އައު ވުޒާރާތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޕާމަނެންޓް ސެކެރެޓަރީން އައްޔަން ކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގައި އަލަށް އުފެއްދެވި ވުޒާރާތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޕާމަނެންޓް ސެކެރެޓަރީން އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އުފެދުނު 4 ވުޒާރާއަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ޕާމަނެންޓް ސެކެރެޓަރީން އައްޔަން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ؛

• ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް، އިސްމާއީލް ރަޝީދު

• އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އަހްމަދު ތަލްހަތު

• ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މަޢުލޫމާތާއި ފަންނާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ފާތިމަތު އަހްމަދު

• ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި، އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އިލްޔާސް އަހްމަދު

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ވުޒާރާތަކަށް ދާއިމީ ޕީއެސް ހޯދަންވެސް އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރާ މީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 20،500.00 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 15،000.00 ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށްވެސް އެ އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައު ވުޒާރާތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޕާމަނެންޓް ސެކެރެޓަރީން އައްޔަން ކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގައި އަލަށް އުފެއްދެވި ވުޒާރާތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޕާމަނެންޓް ސެކެރެޓަރީން އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް އުފެދުނު 4 ވުޒާރާއަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ޕާމަނެންޓް ސެކެރެޓަރީން އައްޔަން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ؛

• ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް، އިސްމާއީލް ރަޝީދު

• އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އަހްމަދު ތަލްހަތު

• ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މަޢުލޫމާތާއި ފަންނާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ފާތިމަތު އަހްމަދު

• ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި، އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އިލްޔާސް އަހްމަދު

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ވުޒާރާތަކަށް ދާއިމީ ޕީއެސް ހޯދަންވެސް އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރާ މީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 20،500.00 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 15،000.00 ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށްވެސް އެ އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!