އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ބުޅަލަކަށް ވަޅިހަރައި މަރާލި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް؛ އޭނާ ބުނީ ވީޑިޔޯއަކީ ފޭކެއް ކަމަށް

މާލޭގައި ބުޅަލަކަށް ވަޅި ހަރައި މަރައި ލުމުން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ، އޭނާ އެކަން ކުރި ވަގުތުގެ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ އަކީ އަސްލެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ބުޅާ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ވީޑިއޯއަކީ މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

މާބަނޑު ބުޅަލެއްގެ ބަނޑަށް މީހަކު ވަޅި ހަރައިލައި މަރާލި ކަމުގެ ޚަބަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުވީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއާއި އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ވަގުތުގެ ވީޑިއޯ އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ޕޭމަންޓް ކައިރީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ބުޅަލަކަށް ފިރިހެނަކު ވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދޭތަނެވެ. ވަޅިއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހެރުމާއެކު އެ ބުޅާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ދުވެފައި އެތަނުން ދެއެވެ.

އޭނާގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނީ, ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ފެންނާތީ ކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މީހަކީ ޖަވާހިރުވާދީ/މ. ކޮޅުފުށި، އަހްމަދު ނަސީމް އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބުޅަލަކަށް ވަޅިހަރައި މަރާލި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް؛ އޭނާ ބުނީ ވީޑިޔޯއަކީ ފޭކެއް ކަމަށް

މާލޭގައި ބުޅަލަކަށް ވަޅި ހަރައި މަރައި ލުމުން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ، އޭނާ އެކަން ކުރި ވަގުތުގެ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ އަކީ އަސްލެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ބުޅާ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ވީޑިއޯއަކީ މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

މާބަނޑު ބުޅަލެއްގެ ބަނޑަށް މީހަކު ވަޅި ހަރައިލައި މަރާލި ކަމުގެ ޚަބަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުވީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއާއި އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ވަގުތުގެ ވީޑިއޯ އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ޕޭމަންޓް ކައިރީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ބުޅަލަކަށް ފިރިހެނަކު ވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދޭތަނެވެ. ވަޅިއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހެރުމާއެކު އެ ބުޅާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ދުވެފައި އެތަނުން ދެއެވެ.

އޭނާގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނީ, ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ފެންނާތީ ކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މީހަކީ ޖަވާހިރުވާދީ/މ. ކޮޅުފުށި، އަހްމަދު ނަސީމް އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!