ޚަބަރު
އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ 77 މީހުން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް މިއަދު ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިވާ އަދަދަކީ 77 ކަމަށެވެ.

އެއީ:

 • އެއް ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 24
 • ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 25
 • ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 26
 • މެއިންޓަނަންސް އަދި އިންޖިނިއަރުންގެ ގޮތުގައި 2

އިންޑިއާ ސިފައިން އެގޮތުގައި ގާއިމްވެ ތިބެ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި މަތިންދާ ބޯޓުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއިބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުވެސް ފިރުޒުލް ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއީ:

 • މެޑިކަލް އިވޭކުއޭޝަން، 661
 • ސަވައިލަންސް އޮޕަރޭޝަން 220
 • ސާޗް މިޝަން،100
 • އެއާކްރޫ ޓްރާންސްފަރ، ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ވިއައިޕީގެ ބައެއް ދަތުރުތައް އަދި ޑިފެންސާ ގުޅޭ ބައެއް ތަމްރީނުތައް

ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ވެފައިވީނަމަވެސް ބޭރުގެ ގައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ތިބުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހީންގެ އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމުގައި ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ 77 މީހުން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް މިއަދު ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިވާ އަދަދަކީ 77 ކަމަށެވެ.

އެއީ:

 • އެއް ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 24
 • ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 25
 • ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 26
 • މެއިންޓަނަންސް އަދި އިންޖިނިއަރުންގެ ގޮތުގައި 2

އިންޑިއާ ސިފައިން އެގޮތުގައި ގާއިމްވެ ތިބެ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި މަތިންދާ ބޯޓުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއިބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުވެސް ފިރުޒުލް ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއީ:

 • މެޑިކަލް އިވޭކުއޭޝަން، 661
 • ސަވައިލަންސް އޮޕަރޭޝަން 220
 • ސާޗް މިޝަން،100
 • އެއާކްރޫ ޓްރާންސްފަރ، ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ވިއައިޕީގެ ބައެއް ދަތުރުތައް އަދި ޑިފެންސާ ގުޅޭ ބައެއް ތަމްރީނުތައް

ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ވެފައިވީނަމަވެސް ބޭރުގެ ގައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ތިބުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހީންގެ އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމުގައި ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!