ޚަބަރު
ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި، ކާރުގައި ވެސް ގައުމީ ދިދަ ނަގާފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ!

ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި، އަދި ކާރުގައިވެސް ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ނަގާފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގްރީރުގައި ވެސް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 24 ގަޑިއިރު ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައި ބަހައްޓަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމަށް ކުރާ ގަދަރު އަލުން އިއާދަކުރެއްވުމަކީ ރައީސްގެ ތަގުރީރުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި އެއް ނުކުތާ ކަމަށެވެ.

“އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ދިވެހި ދިދައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެންމެ މަތިވެރި ނިޝާނޭ،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ދިދައަކީ ދިވެހިވަންތަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއް ނިޝާން ކަމަށްވާތީ ވަޒީރުންގެ ގެ އާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ކާރުގައި ވެސް ދިވެހި ދިދަ ވިހުރިވިހުރި ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ރައީސް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ނިންމުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ދިދައަށް އޮތް ޝަރަފާއި ކަރާމާތް އިތުރުކުރުން ކަމަށް ވެސް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވި އެވެ.

“މި ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްގެ މަގްސަދަކީ ދިވެހި ދިދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އެ ދިދައަށް އޮތް ޝަރަފާއި ކަރާމާތް އިތުރުކުރުން. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިވަންތަ ޝަހުސިއްހަތު ކުރިއަށް ނެރެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ ޖީލެއް ބިނާކުރުން.”

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ނެންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް މިހާރު ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގައި ނަގާފައިވާ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ތިރިނުކޮށް ބަހައްޓާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި، ކާރުގައި ވެސް ގައުމީ ދިދަ ނަގާފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ!

ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި، އަދި ކާރުގައިވެސް ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ނަގާފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގްރީރުގައި ވެސް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 24 ގަޑިއިރު ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައި ބަހައްޓަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމަށް ކުރާ ގަދަރު އަލުން އިއާދަކުރެއްވުމަކީ ރައީސްގެ ތަގުރީރުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި އެއް ނުކުތާ ކަމަށެވެ.

“އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ދިވެހި ދިދައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެންމެ މަތިވެރި ނިޝާނޭ،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ދިދައަކީ ދިވެހިވަންތަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއް ނިޝާން ކަމަށްވާތީ ވަޒީރުންގެ ގެ އާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ކާރުގައި ވެސް ދިވެހި ދިދަ ވިހުރިވިހުރި ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ރައީސް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ނިންމުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ދިދައަށް އޮތް ޝަރަފާއި ކަރާމާތް އިތުރުކުރުން ކަމަށް ވެސް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވި އެވެ.

“މި ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްގެ މަގްސަދަކީ ދިވެހި ދިދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އެ ދިދައަށް އޮތް ޝަރަފާއި ކަރާމާތް އިތުރުކުރުން. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިވަންތަ ޝަހުސިއްހަތު ކުރިއަށް ނެރެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ ޖީލެއް ބިނާކުރުން.”

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ނެންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް މިހާރު ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގައި ނަގާފައިވާ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ތިރިނުކޮށް ބަހައްޓާނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!